Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Novinky a změny pro rok 2015

Nový rok 2015 přinese změny v oblasti práce, daní, pojištění a sociálních věcí. Seznamte se s některými z nich v tomto blogovém článku:

Minimální mzda

Zvyšuje se základní sazba minimální mzdy – pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin bude činit 9 200 Kč za měsíc (dosud 8 500 Kč) nebo 55 Kč za hodinu (dosud 50,60 Kč). Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění se nemění – to znamená, že nadále bude činit 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

 

Sazby stravného

Pro účely poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců platí pro rok 2015 tyto sazby:

trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hod. – v podnikatelské sféře 69 Kč, ve státní správě 69 Kč až 82 Kč,

trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hod. – v podnikatelské sféře 104 Kč, ve státní správě 104 Kč až 125 Kč,

trvá-li pracovní cesta nad 18 hod. – v podnikatelské sféře 163 Kč, ve státní správě 163 Kč až 195 Kč.

 

Nemocenské pojištění

Redukční hranice (RH) týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:

  1. RH činí 888 Kč (v roce 2014 = 865 Kč),
  2. RH činí 1 331 Kč (v roce 2014 = 1 298 Kč),
  3. RH činí 2 662 Kč (v roce 2014 = 2 595 Kč).

 

Pojistné na sociální zabezpečení

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč (dosud 25 942 Kč),

Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč (v roce 2014 = 1 245 216 Kč),

Rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč (v roce 2014 = 62 261 Kč),

Minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí

– 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,

– 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí

– 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,

– 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.

 

Porodné

Na porodné bude mít nárok širší okruh rodin, neboť koeficient nároku na výplatu porodného se zvýší se současných 2,4 násobku životního minima na jeho 2,7 násobek. Porodné bude i na druhé narozené dítě, a to ve výši 10 000 Kč, u prvního dítěte zůstává částka porodného 13 000 Kč.

 

Důchody

Základní výměra starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů přiznaných před 1. lednem 2015 se zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra se zvyšuje o 1,6 %.

 

Zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. ČSSZ však nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají. K tomuto tématu více informací – viz blogový článek uveřejněný na webových stránkách firmy Alfa Software, spol s r.o. dne 10.11.2014.

 

Průkazy TP, ZTP a ZTP/P

Držitelé uvedených průkazů si je budou moci od ledna vyměnit bez administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude  nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

 

Předčasný výběr pojistného na životní pojištění

Daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o 12 000 Kč.

 

Paušální výdaje pro osoby s příjmy ze samostatné činnosti

Nově se omezuje maximální výše paušálních výdajů takto:

  • paušální výdaj 80% podle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů – maximální odpočet 1,6 mil. Kč (= 80% z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč)
  • paušální výdaj 60% podle § 7 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů – maximální odpočet 1,2 mil. Kč (= 60% z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč)

 

Slevy na dani

Starobní důchodci

Od roku 2015 si mohou základní slevu na dani opět uplatnit i osoby pobírající starobní důchod (na základě nálezů Ústavního soudu vráceno uplatnění slevy již za roky 2013 a 2014 – více např. také blogový článek uveřejněný na webových stránkách firmy Alfa Software, spol s r.o. dne 05.08.2014). Opět tedy také dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené důchody v případě, kdy součet příjmů poživatele pravidelně vypláceného důchodu, příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.

 

Sleva za umístění dítěte

Zavádí se nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku – tzv. školkovné (viz § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních příjmů). Podmínky této slevy jsou blíže specifikovány v § 35bb stejného zákona. Slevu lze poprvé uplatnit již za rok 2014 (u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh příp. v rámci daňového přiznání), a to na to samé vyživované dítě pouze jedním z poplatníků v rámci jedné společně hospodařící domácnosti a až do výše prokázaných výdajů (mimo stravného), maximálně však do výše minimální mzdy – tj. za rok 2014 do výše 8 500 Kč.

 

Daňové zvýhodnění

Došlo také ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Od roku 2015 bude tedy daňové zvýhodnění činit:

– na jedno dítě 13 404 Kč ročně / 1 117 Kč měsíčně – na druhé dítě 15 804 Kč ročně / 1 317 Kč měsíčně – na třetí a další dítě 17 004 Kč ročně / 1 417 Kč měsíčně.

 

Povinnost podat daňové přiznání

V ustanovení § 38g odst. 4 zákona o daních z příjmů dochází ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň podle § 38ha tohoto zákona. Daňové přiznání, a to již za zdaňovací období 2014 není povinen podat poplatník, u kterého byly zálohy/záloha na daň zvýšena o solidární zvýšení daně podle ustanovení § 38ha, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle ustanovení § 16a. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh.

 

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh z příjmů ze závislé činnosti

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění se oproti zdaňovacímu období 2013 nemění (to znamená, že znění v zákoně pro zdaňovací období 2014 se nepoužije), z toho je zřejmé, že roční zúčtování záloh plátce daně provede za zdaňovací období 2014 v termínu do 31. 3. 2015, přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí (vyplatí) spolu se mzdou za březen 2015.

 

Daň z přidané hodnoty

S účinností od 1.1.2015 se zavádí vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně tvoří přílohu č. 3a k zákonu o dani z přidané hodnoty (kojenecká výživa, léky, knihy).

 

Zdravotní pojištění

Maximální vyměřovací základ

Od 1. ledna 2015 přestává platit ve zdravotním pojištění pojem maximální vyměřovací základ – o velkou změnu nejde, neboť pro roky 2013 až 2015 se ustanovení o maximálním vyměřovacím základu nepoužívají.

Minimální měsíční záloha

Pro všechny měsíce roku 2015 se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné OSVČ na 1 797 Kč (v roce 2014 = 1 752 Kč).

Mění se i minimální částky pojistného u zaměstnanců a výše platby pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů: Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu. Jak již bylo shora uvedeno, dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu tedy činí 1 242 Kč (v roce 2014 = 1 148 Kč). Stejná částka pojistného platí i pro osoby bez zdanitelných příjmů.

Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem je (a to již od 1. srpna 2014) částka ve výši 6 259 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 845 Kč měsíčně.

  

zdroj: www.mpsv.cz , www.cssz.cz, www.financnisprava.cz, www.vzp.cz,

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým