Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nové povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) vydala nový aktualizovaný přehled úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění svých zaměstnanců, a to podle stavu účinného od 1.10.2016.

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění jsou vymezeny zákonem č. 582/1991 Sb.

K hlavním povinnostem zaměstnavatelů patří především povinnost vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je orgánům sociálního zabezpečení a písemně hlásit změny v těchto skutečnostech. Lze je rozdělit do 4 oblastí:

Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění – zejména:

  • Evidence např. osobních údajů zaměstnance, údajů o vzniku a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, o vyměřovacím základu pro stanovení pojistného, o době pracovní neschopnosti, době pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci atd.
  • Uschovávání některých písemností nebo záznamů např. stejnopisů evidenčních listů důchodového pojištění, záznamů o poživatelích starobního nebo invalidního důchodu, mzdových listů atd.

Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“)

Součinnost zaměstnavatel v důchodovém řízení, potvrzování rozhodných skutečností

  • Např. zasílání OSSZ sdělení o provádění srážek na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí apod., vystavování potvrzení o vyloučených dobách zaměstnanci na jeho žádost atd.

Plnění ohlašovací povinnosti

  • Např. hlášení o zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu.

Kompletní výčet povinností a úkolů zaměstnavatel při provádění důchodového pojištění naleznete v tomto materiálu ČSSZ.

Důležitou změnou od 1.10.2016 je pro zaměstnavatele, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání v hlubinném hornictví, povinnost podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., vést o těchto zaměstnancích

a) jejich seznam,

b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část směny vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,

c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, a popisy pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při zpracování těchto popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti a názvy povolání obsažené v Národní soustavě povolání, přičemž se zároveň uvede, že pracoviště tohoto zaměstnance má charakter stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech,

d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Uvedený zaměstnavatel má dále povinnost vystavovat na žádost zaměstnance potvrzení o údajích podle písmen b) a d) na předepsaném tiskopisu. Zaměstnavatel je povinen vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a to do 30 kalendářních dnů od obdržení této žádosti.  Dále je zaměstnavatel povinen vystavit občanu toto potvrzení a stejnopis potvrzení předložit ČSSZ, a to do 30 kalendářních dnů po skončení zaměstnání v hlubinném hornictví.

zdroj: www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn