Konzultační linka

Po–Pá 07:00–15:30

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Konzultační linka

Po–Pá 07:00–15:30

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nové povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) vydala nový aktualizovaný přehled úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění svých zaměstnanců, a to podle stavu účinného od 1.10.2016.

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění jsou vymezeny zákonem č. 582/1991 Sb.

K hlavním povinnostem zaměstnavatelů patří především povinnost vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je orgánům sociálního zabezpečení a písemně hlásit změny v těchto skutečnostech. Lze je rozdělit do 4 oblastí:

Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění – zejména:

  • Evidence např. osobních údajů zaměstnance, údajů o vzniku a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, o vyměřovacím základu pro stanovení pojistného, o době pracovní neschopnosti, době pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci atd.
  • Uschovávání některých písemností nebo záznamů např. stejnopisů evidenčních listů důchodového pojištění, záznamů o poživatelích starobního nebo invalidního důchodu, mzdových listů atd.

Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“)

Součinnost zaměstnavatel v důchodovém řízení, potvrzování rozhodných skutečností

  • Např. zasílání OSSZ sdělení o provádění srážek na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí apod., vystavování potvrzení o vyloučených dobách zaměstnanci na jeho žádost atd.

Plnění ohlašovací povinnosti

  • Např. hlášení o zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu.

Kompletní výčet povinností a úkolů zaměstnavatel při provádění důchodového pojištění naleznete v tomto materiálu ČSSZ.

Důležitou změnou od 1.10.2016 je pro zaměstnavatele, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání v hlubinném hornictví, povinnost podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., vést o těchto zaměstnancích

a) jejich seznam,

b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část směny vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,

c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, a popisy pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při zpracování těchto popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti a názvy povolání obsažené v Národní soustavě povolání, přičemž se zároveň uvede, že pracoviště tohoto zaměstnance má charakter stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech,

d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Uvedený zaměstnavatel má dále povinnost vystavovat na žádost zaměstnance potvrzení o údajích podle písmen b) a d) na předepsaném tiskopisu. Zaměstnavatel je povinen vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a to do 30 kalendářních dnů od obdržení této žádosti.  Dále je zaměstnavatel povinen vystavit občanu toto potvrzení a stejnopis potvrzení předložit ČSSZ, a to do 30 kalendářních dnů po skončení zaměstnání v hlubinném hornictví.

zdroj: www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn