Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti od 2018

Na základě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (provedenou zákonem č. 170/2017 Sb.) se s účinností od 1.1.2018 použijí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti, tj. poprvé při zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018.

Podle novelizovaného ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů:

„Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo

b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.“

V citovaném § 6 odst. 4 jsou tedy stanoveny podmínky pro vznik 2 samostatných základů daně na sobě zcela nezávislých:

  • pod písmenem a) pro příjmy z dohody o provedení práce s úhrnným limitem ve výši 10 000 Kč
  • pod písmenem b) pro „ostatní“ příjmy ze závislé činnosti s úhrnným limitem ve výši 2 500 Kč,

a to včetně samostatného zaokrouhlování obou základů daně, resp. vypočtené daně.

Z výkladu k novému znění § 6 odst. 4 tak vyplývá, že se oba limity posuzují samostatně s tím, že tyto limity nelze navzájem kompenzovat a vznik jednoho samostatného základu daně nevylučuje vznik druhého samostatného základu daně, přičemž ve vztahu k limitu pod písm. b) pro posouzení úhrnné výše příjmů se nikdy nepřihlíží k příjmům plynoucím na základě dohody o provedení práce.

Vzorové příklady na možnosti zdanění, které mohou nastat při stanovení samostatného základu daně v případě souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele bez učiněného (tj. nepodepsaného) prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů a další informace se dočtete v tomto sdělení Finanční správy ze dne 3.11.2017.

zdroj: http://www.financnisprava.cz/

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn