Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2015

I. Na základě nařízení vlády č. 204/2014 Sb. činí od 1.1.2015 minimální mzda částku 9.200,– Kč (do 31.12.2014 to byla částka 8.500,– Kč). Ve zdravotním pojištění má částka minimální mzdy vliv na placení pojistného

1) zaměstnavateli za zaměstnance a

2) osobami bez zdanitelných příjmů.

ad 1) Zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance z vyměřovacího základu, který je obvykle roven jeho hrubé mzdě, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu (dále jen „MVZ“), tj. z minimální mzdy. Povinnost odvodu minimální částky pojistného 1.242,– Kč (tj. 13,5% z 9.200,– Kč) se ale nevztahuje na zaměstnance, u kterých není stanoven MVZ. Osoby, pro které neplatí MVZ jsou vyjmenovány v ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

ad 2) Za osobu bez zdanitelných příjmů se považuje pojištěnec, který nemá ani jeden den v kalendářním měsíci příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, anebo za něj není plátcem pojistného stát. Platba pojistného tedy činí u těchto osob 13,5%  z 9.200,– Kč, tj. 1.242,– Kč.

II. Na základě vyhlášky č. 208/2014 Sb. činí výše všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) za rok 2013 částku 25.903,– Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto VVZ činí 1,0273. Jejich součinem se spočítá průměrná mzda pro rok 2015 – po zaokrouhlení 26.611,– Kč.

50% z této průměrné mzdy pro rok 2015, tj. 13.305,50 Kč představuje minimální měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“). Z tohoto MVZ činí po zaokrouhlení minimální měsíční záloha částku 1.797,– Kč (v roce 2014 částka 1.752,– Kč).

Zálohu ve výši 1.797,– Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1.797,– Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost.

III. S účinností od 1.1.2015 je maximální vyměřovací základ zrušen, tzn. že od tohoto data není placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavateli i OSVČ omezeno horní hranicí.

IV. Zrušením ustanovení § 3 odst. 5 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění platném do 31.12.2014, byla odstraněna povinnost odvádět ZP za dny neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance. V této souvislosti došlo také ke zrušení ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zaměstnavatel však musí v těchto případech vždy dodržet, aby odvod pojistného byl alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Výjimku tvoří osoby, pro které neplatí minimální vyměřovací základ – tj. osoby, za které platí pojistné stát.

Jak to bylo s odvodem zdravotního pojištění při pracovním volnu bez náhrady příjmu a neomluvené absenci do 31.12.2014 se můžete dočíst v blogovém článku uveřejněném dne 04.11.2014 na internetových stránkách firmy Alfa Software, s.r.o. – viz tento odkaz.

V. Od 1.1.2015 také platí, že pokud bude zaměstnanec vykonávat souběžně u jednoho zaměstnavatele více dohod o pracovní činnosti, budou se příjmy zaměstnance z těchto dohod sčítat. Pokud by úhrn (součet) odměn činil v daném měsíci započitatelný příjem alespoň 2.500,– Kč, bude se pojistné odvádět.

Totéž platí také pro odměny z více dohod o provedení práce – zde je stanoven započitatelný příjem vyšší než 10.000,– Kč.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým