Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Milostivé léto 2023 je za dveřmi

Milostivé léto 2023

Již 1. července 2023 začíná Milostivé léto 2023. Akce, která má pomoci dlužníkům, se tentokrát týká především těch, kteří mají dluh na sociálním pojistném anebo jsou zatíženi vybranými daňovými dluhy.

Milostivé léto 2023

Již 1. července 2023 začíná Milostivé léto 2023, což je akce zaměřená na pomoc dlužníkům. Tentokrát se pomoc dotkne těch, kteří mají dluh na sociálním pojistnémněkteré daňové dluhy. Akce trvá do 30. 11. 2023 a je upravena zákony č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů a č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Dluh na sociálním pojistném

Milostivé léto 2023 se vztahuje na dlužníky, kteří mají dluh na sociálním pojistném, které bylo splatné do 1. 10. 2022. Při splnění zákonných podmínek bude těmto dlužníkům odpuštěno penále. Za splnění podmínek se považuje oznámení příslušné OSSZ, že do konce rozhodného období dluh uhradí (možno i ve splátkách) a následně tak bude učiněno.  U těch , kteří nemají k 1. 7. 2023 evidován dluh na sociálním pojistném splatný do 1. 10. 2022, bude penále a exekuční náklady ze zákona automaticky odpuštěny (není nutné OSSZ nic oznamovat a ani o nic žádat), nejsou-li vymáhány soudním exekutorem.

Akce Milostivé léto je v podmínkách České správy sociálního zabezpečení určena fyzickým osobám, právnickým osobám, OSVČ a zaměstnavatelům. Ti, kterých se akce týká, dostanou do svých datových schránek v průběhu měsíce července informaci, jak postupovat.

V případě, že dlužník bude hradit dlužné pojistné v rámci milostivého léta formou splátek, je nutné, aby první splátka byla zaplacena do 31. 12. 2023. Pro ty, kteří budou dlužné pojistné hradit formou splátek, končí milostivé léto uhrazením poslední splátky. Úhrada dluhu formou splátek je možná, pokud výše dlužné částky přesahuje 5.000 Kč a zároveň nepřevyšuje 50.000 Kč (doba splácení 12 měsíců po sobě jdoucích). Jestliže dlužná částka přesahuje částku 50.000 Kč, jsou splátky rozloženy do 60 měsíců po sobě jdoucích.

Výši dlužného pojistného, včetně penále a exekučních nákladů si dlužník zjistí přes ePortál České správy sociálního zabezpečení. Služba bude dostupná od 10. 7. 2023.

Daňové dluhy

Předmětem úpravy je zánik určeného příslušenství daně odpuštěním a mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Co je myšleno daní pro účely milostivého léta, je uvedeno v § 2 zákona č. 182/2023 Sb..

Mimořádný zánik příslušenství daně odpuštěním

Předmětem zániku je příslušenství daně, kterým se pro účely milostivého léta rozumí:

  • Úrok z prodlení nebo jeho obdoba
  • Úrok z posečkané částky
  • Penále
  • Pokuta za opožděné tvrzení daně
  • Náklady řízení včetně exekučních nákladů

Rozhodným nedoplatkem je nedoplatek na dani nebo na příslušenství daně fyzické osoby vzniklé, případně evidované u správce daně do dne 30. 9. 2022, což je rozhodný den.

K zániku příslušenství daně odpuštěním dojde, pokud dlužník v rámci rozhodného období (1. 7. 2023 – 30. 11. 2023) požádá o jeho odpuštění a do 30. 11. 2023 úplně uhradí nedoplatek, se kterým toto příslušenství souvisí.

Nedoplatek je možné uhradit i formou splátek. Při úhradě nedoplatku formou splátek je nutné podat žádost během rozhodného období, to znamená do 30. 11. 2023 a do tohoto data také uhradit první splátku. Podmínkou pro uhrazení dluhu formou splátek je, aby dlužná částka byla vyšší než 5.000 Kč. V takovém případě může být nedoplatek rozložen do 12 měsíčních splátek po sobě jdoucích.

Příslušenství daně nezanikne odpuštěním u rozhodného nedoplatku, který je vymáhán soudním exekutorem nebo podle zákona upravujícího mezinárodní pomoc při vymáhání  některých finančních pohledávek.

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

Nedoplatky na dani nebo na příslušenství daně zanikají ke dni 1. 7. 2023, pokud se jedná o nedoplatky vzniklé do 30. 9. 2022 a nedosahují výše 30 Kč u nedoplatků na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství a 200 Kč v ostatních případech.

Převyšuje-li součet nedoplatků evidovaných u správce daně částku 1.000 Kč, nedoplatky podle výše uvedeného nezanikají.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn