Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

ELDP za rok 2020

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou jim zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel vyhotovuje ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (i pro všechny poživatele starobního důchodu) vždy za každý kalendářní rok nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Došlo-li ke skončení účasti na důchodovém pojištění před 31.12. daného kalendářního roku, pak je třeba ELDP vyplnit do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů zaměstnance, nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP s tím, že jeden předloží zaměstnanci k podpisu a následně ho založí do své evidence po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Druhý stejnopis opatřený podpisem a razítkem vydá zaměstnanci, a to nejpozději v den, kdy ELDP předloží České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Co se týče předložení ELDP ČSSZ činí lhůta do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP. ELDP se podávají pouze elektronicky. Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů předložit ELDP v elektronické podobě, může ho předložit v papírové podobě na předepsaném tiskopisu vydaném ČSSZ s tím, že je povinen uvést důvod tohoto postupu.

Aktuální všeobecné zásady pro vyplňování ELDP si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu, metodickou pomůcku pak máte k dispozici zde.

Ve mzdovém a personálním programu ALFA MZDY AVENSIO zpracujete ELDP velmi snadno, a to v okně hlavní nabídky: Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – ELDP.

Nejprve je nutné ELDP vygenerovat

a poté samozřejmě zkontrolovat, např. se sestavou mzdového listu (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – 350111_Mzdový list – úplný (s. 1+2)).

Pro vytvoření datového *.xml souboru zvolte tlačítko „Export“. Tento soubor můžete následně odeslat např. přes e-Portál ČSSZ nebo datovou schránkou.

Pro odeslání ELDP přímo z programu zvolte tlačítko „E-podání na ČSSZ“ – musíte však vlastnit osobní podpisový kvalifikovaný certifikát.

Více informací ke zpracování ELDP v programu ALFA MZDY AVENSIO se dočtete v dokumentu „Mzdový a evidenční list“ (Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy), u svého obchodního zástupce nebo na konzultační lince společnosti Alfa Software, s.r.o., která je v provozu každý pracovní den v době 7:00 – 15:30 hodin.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn