Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Cílený program MPSV „Tornádo“ pro zaměstnavatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo za účelem ochrany pracovních míst a pomoc firmám cílený program „Tornádo“ pro zaměstnance a zaměstnavatele z jižní Moravy a severu Čech, které na konci června zasáhlo tornádo.

V rámci tohoto programu budou zasaženým zaměstnavatelům kryty mzdové náklady po nezbytně nutnou dobu od 25.6. do 31.7.2021. Úřad práce ČR bude přispívat na náhrady mezd i na samotné mzdy, a to v plné výši až do výše výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí.

Program má 3 režimy s těmito podmínkami:

Režim I – Překážky na straně zaměstnavatele:

Firma sídlí v zasažené oblasti a není schopná fungovat, zaměstnanci jsou z toho důvodu na překážkách.

Uznatelným mzdovým nákladem je náhrada mzdy včetně povinných odvodů, kterou vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci za shora uvedené období.

Příspěvek náleží pouze na náklady vynaložené na ty zaměstnance, kteří pracují v provozovně umístěné v zasažené oblasti, tj. v katastrálním území obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a v případě Lounska obcí Stebno a Blatno.

Uvedené náklady jsou uznatelné pouze v tom případě, že zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Režim II – Překážky na straně zaměstnance:

Zaměstnanec likviduje v pracovní době škody na svém majetku nebo majetku sousedů. V tomto případě mu podle zákoníku práce nenáleží náhrada mzdy. Nemusí si však kvůli tomu čerpat dovolenou nebo neplacené volno. Zaměstnavatel může po vzájemné dohodě tuto náhradu zaměstnanci vyplatit nad rámec svých povinností. MPSV mu pak náklady na vyplacenou mzdu uhradí.

Uznatelným mzdovým nákladem je mzda, včetně jejích složek (příplatek za práci přesčas, práci v noci, práci o svátku, práci v sobotu a neděli aj.) a případného doplatku podle § 139 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce, včetně povinných odvodů, kterou vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci za shora uvedené období

Příspěvek náleží pouze na náklady vynaložené na ty zaměstnance, kteří byli převedeni na jinou práci v rámci provozovny umístěné v zasažené oblasti, tj. v katastrálním území obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a v případě Lounska obcí Stebno a Blatno.

Uvedené mzdové náklady jsou uznatelné pouze v tom případě, že zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci mzdu ve výši, která mu náležela před převedením na jinou práci nebo mu vyplatí mzdu a doplatek do výše průměrného výdělku podle § 139 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce.

Režim III – Zaměstnanec je z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci:

V tomto případě nevzniknou překážky na straně zaměstnance ani zaměstnavatele. Zaměstnanec je vyplácena mzda nejméně ve stejné výši jako kdyby převeden nebyl. Jeho mzdu budeme zaměstnavateli opět refundovat.

Uznatelným mzdovým nákladem je náhrada mzdy včetně povinných odvodů, kterou vyplatil zaměstnavatel zaměstnanci za shora uvedené období

Příspěvek náleží pouze na náklady vynaložené na ty zaměstnance, kteří mají bydliště v zasažené oblasti obcí, tj. v katastrálním území obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a v případě Lounska obcí Stebno a Blatno.

 

Obecně ke všem režimům:

Výše příspěvku na jednoho zaměstnance bude činit 100 % uznatelných mzdových nákladů, maximálně však do výše průměrného výdělku zaměstnance, včetně povinných odvodů.

Maximální částka příspěvku bude dána počtem hodin trvání překážek v práci nebo počtem hodin, kdy byl zaměstnanec převeden na jinou práci a průměrným hodinovým výdělkem, včetně povinných odvodů.

Příspěvek bude poskytován na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR. Dohoda bude uzavírána na základě žádosti zaměstnavatele. Bude ji možné uzavřít do 31.8.2021.

Příspěvek bude moci být vyplacen před vlastní úhradou mzdového nákladu zaměstnavatele. Příspěvek bude vyplacen na základě vyúčtování, přičemž vyúčtování může zaměstnavatel předložit před vlastní úhradou mzdových nákladů (vyplacením mzdy/náhrady mzdy a uhrazením povinných odvodů). Vyúčtování za měsíc červen i červenec bude možné předložit Úřadu práce ČR do 31.8.2021. Pokud k uzavření dohody dojde v průběhu měsíce srpna, vyúčtování lze předložit nejpozději do 30.9.2021.

Žádost o příspěvek bude možné podávat od 1. poloviny července, a to jak elektronicky, tak papírově. Přesný termín vč. formuláře bude k dispozici na webových stránkách MPSV i Úřadu práce ČR.

Zdroj informací:

https://www.mpsv.cz/pomoc-tornado

tisková zpráva MPSV z 2.7.2021

 Základní manuál pro zaměstnance při živelní události je možné otevřít z tohoto odkazu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn