Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Vyloučené doby

Vyloučené doby jsou doby, které se vykazují na evidenčním listu důchodového pojištění. Jsou to omluvné doby, definované v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Vyloučené doby ELDP

Vyloučené doby jsou doby, které se vykazují na evidenčním listu důchodového pojištění. Jsou to omluvné doby, definované v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Vyloučené doby

Do vyloučených dob patří například:

  • Doba dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně (podmínkou je, aby dočasná pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty)
  • Doba karantény
  • Doba ošetřování nebo péče o dítě do 10 let věku nebo ošetřování jiné fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu (nejvýše v rozsahu 9 kalendářních dnů/16 kalendářních dnů). Na dobu ošetřovného, které pojištěnec čerpal z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 (tzv. krizové ošetřovné), se nevztahuje omezení počtu kalendářních dnů.
  • Doba před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu od dne, který bezprostředně předcházel dni porodu
  • Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • Podpůrčí doba u dávky nemocenského pojištění otcovská poporodní péče
  • Doba poskytování dlouhodobého ošetřování (nejdéle 90 kalendářních dnů)
  • Doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky před 1. červencem 2016, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě, 5) a výkonu civilní služby před 1. lednem 2005

Vykazování vyloučené doby

Vyloučené doby se na evidenčním listu důchodového pojištění vykazují v kalendářních dnech v kolonce Vyloučené doby. Neodečítají se z počtu dnů, které jsou v ELDP vykázány v kolonce Dny.

Kdy se vyloučené doby nevykazují

Na evidenčním listu důchodového pojištění se nevykazují vyloučené doby v případě, že se překrývají s dobou:

  • Pojištění, ve které měl pojištěnec příjmy zahrnované do vyměřovacího základu pro určení pojistného na sociální zabezpečenípříspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Za kterou zaměstnanci přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení DPN pro nemoc z povolání nebo úraz (podle § 271 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce).

Krytí vyloučených dob a příjmů z výdělečné činnosti

Od 1. 1. 2010 mohou pojištěnci, u kterých došlo po 31. 12. 1995 ke krytí vyloučených dob a příjmu z výdělečné činnosti, požádat, aby u nich byla při výpočtu důchodu započtena doba vyloučená místo příjmu z výdělečné činnosti. Vychází to z § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Upřednostněním vyloučené doby před příjmem může pojištěnec docílit zvýšení svého důchodu oproti tomu, kdyby o upřednostnění vyloučených dob nepožádal.

Zaměstnavatel je povinen na požádání ČSSZ potvrdit výši příjmů, které byly v době, kterou si chce pojištěnec vykázat jako vyloučenou, zúčtovány.


Program AVENSIO SW

V programu AVENSIO SW najdete přehled o vyloučených dobách zaměstnance na záložce Přehled (Karta zaměstnance – Pracovní poměry).

Evidenční list důchodového pojištění vygenerujete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list.

Potvrzení o vyloučených dobách si vytisknete přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn