Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Výchova dítěte, péče o dítě a důchodový věk

Význam pojmů „péče o dítě“ a „výchova dítěte“ je v oblasti důchodového pojištění odlišný.

Doba péče o dítě

Doba péče o dítě je doba, po kterou osoba pečuje osobně o dítě ve věku do čtyř let a tato doba se započítává pro nárok na starobní důchod jako náhradní doba pojištění, bez ohledu na to, zda o dítě pečuje žena nebo muž (viz § 5 odst. 1 písm. r)§ 12 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Stejnou dobu péče o dítě nelze započítat současně více osobám. Pokud o dítě pečovalo více osob současně, započte se doba péče té osobě, která pečovala v největším rozsahu (viz § 14 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění).

Dobu péče o dítě do 4 let věku ukončenou po 30. 6. 2007 prokazují ženy i muži shodně, a to čestným prohlášením na předepsaném tiskopisu při podávání žádosti o důchod. Pro úplnost uvádím, že muži, kteří ukončili péči o dítě do 4 let věku v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007, museli podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nejpozději do dvou let od skončení péče u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Výchova dítěte 

Podmínka výchovy dítěte je kritériem pro stanovení důchodového věku u žen, tj. prokazují ji pouze ženy. U žen narozených před rokem 1975 se důchodový věk určuje podle toho, kolik vychovaly dětí. Při stanovení důchodového věku jsou tyto ženy zvýhodněny, neboť v současnosti se důchodový věk mužů a žen postupně sbližuje a v budoucnu se sjednotí.

Na důchodový věk žen má vliv výchova dítěte vlastního, ale i osvojeného nebo převzatého do péče nahrazující péči rodičů. Ženy, které nevychovávaly dítě nepřetržitě od jeho narození do zletilosti, často nevědí, zda jim taková výchova bude pro stanovení důchodového věku uznána.

Podmínka výchovy dítěte je splněna (viz § 32 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění), pokud:

  • žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň 10 roků,
  • žena se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku a pečuje nebo pečovala o něj do dosažení zletilosti alespoň po dobu 5 let.

Podmínka výchovy dítěte se považuje za splněnou také tehdy, pečovala-li žena o nezletilé dítě od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo aspoň poslední tři roky před dosažením důchodového věku.

Do doby výchovy dítěte se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat z důvodu své nemoci nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů umístěno v ústavní péči.

Další informace, týkající se péče o děti, výchovy dětí a způsobu jejich prokazování pro důchodové účely, lze dohledat na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz nebo Vám je poskytnou pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra ČSSZ pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Tabulka pro výpočet důchodového věku je k dispozici na těchto stránkách www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn