Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Rozšíření okruhu osob, které mají nárok na krizové ošetřovné

Dne 30.4.2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2021 Sb, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Na základě tohoto zákona dochází k rozšíření okruhu osob, jež mohou čerpat ošetřovné při uzavření škol, školských a dětských zařízení.

Dosud měli nárok na krizové ošetřovné zaměstnanci, s nimiž osoba (dítě mladší deseti let, případně osoba, u které je dán nárok na krizové ošetřovné) žila ve společné domácnosti. Dále měli nárok na krizové ošetřovné i rodiče, s nimiž dítě nežilo ve společné domácnosti.

Díky novele zákona mají nyní nárok na krizové ošetřovné i ostatní příbuzní v přímé i vedlejší linii, kteří z důvodu uzavření škol, školských a dětských zařízení pečovali o dítě mladší 10 let (případně o osobu, u které je dán nárok na krizové ošetřovné) a to i v případě, že s ošetřovanou osobou nežijí ve společné domácnosti. To, zda je pečující osoba příbuzná s ošetřovanou osobou v přímé nebo vedlejší příbuzenské linii, se posuzuje na základě § 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nově tedy mohou žádat o ošetřovné i prarodiče, sourozenci, tety či strýcové ošetřované osoby, atd. Zaměstnanec prokazuje splnění podmínky podle § 3 odst. 6 zákona č. 438/2020 Sb. čestným prohlášením.

Zaměstnanec, který žádá o krizové ošetřovné, si vyplní na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení online formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Formulář vyplní stejným způsobem jako dosud osoby, které žádaly o ošetřovné. V části B tohoto formuláře uvede v příslušném poli, v jakém příbuzenském vztahu s ošetřovanou osobou je. Vzhledem k tomu, že osoby, které nyní mohou žádat o ošetřovné, jsou osoby, které dosud nežádaly, je nezbytné vygenerovat ve formuláři nové číslo žádosti. Vyplněný formulář je možné si uložit ve formátu XML na disk nebo externí úložiště, odkud je možné ho načíst zpět do formuláře a vytisknout ve formátu PDF. Vyplněnou žádost zaměstnanec předá ke zpracování svému zaměstnavateli (mzdové účetní).

Nárok na ošetřovné mají příbuzní v přímé i vedlejší linii ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to znamená od 30.4.2021, pokud splní veškeré podmínky pro výplatu krizového ošetřovného.

Program AVENSIO SW

Pro tento typ ošetřovného byl v programu AVENSIO SW vytvořen mzdový kód číslo 6563 – OŠETŘ. –  OČR při uzavření školy (se systémovým kódem 717).

Ošetřovné při uzavření školských zařízení se v programu AVENSIO SW eviduje na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši zvolíte buď možnost Nová nemocenská dávka, nebo možnost Nové přerušované OČR.

Při zvolení možnosti Nová nemocenská dávka vyplníte do řádku Č. rozhodnutí DPN číslo žádosti vygenerované na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Do pole Druh dávky vyplníte kód 6563 – OŠETŘ.-OČR při uzavření školy. Vyplníte pole OD, DOPotvrzení DPN do.

Upozorňuji, že pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné přerušovaně a vy si zvolíte tento způsob zadávání, na každý interval ošetřovného musí být zvlášť zadán doklad Nemocenské.

Druhou možností je Nové přerušované OČR, což je způsob zadání, který byl v programu vytvořen speciálně pro zadávání přerušovaného OČR. Tento způsob je snazší a rychlejší zejména v případě, že zaměstnanec čerpá během kalendářního měsíce ošetřovné v několika časových intervalech. Do pole Doklad vyplníte interní číslo dokladu, což není povinný údaj. Slouží pouze pro vaši interní evidenci. Do pole Č. rozhodnutí DPN se vyplní vygenerované číslo žádosti z formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Automaticky je předvyplněn kód 6563 – OŠETŘ. – OČR při uzavření školy. V oblasti Dny OČR zaškrtnutím jednotlivých políček vyznačíte dny, kdy zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud čerpal zaměstnanec ošetřovné po celý kalendářní měsíc, postačí levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko Vše a označí se všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud se jedná o měsíc, který nemá 31 dnů, ale méně, pak zůstanou tyto políčka nezaškrtnuta. Stisknutím tlačítka Nic se naopak všechny vyznačené dny odznačí.

Stisknutím tlačítka Obrátit se všechny označené dny změní na neoznačené a všechny neoznačené dny na označené.

Stisknutím tlačítka OK program oznámí, že na jednotlivé intervaly budou vytvořeny doklady a zeptá se, zda si přejete pokračovat. Kliknutím na tlačítko Ano se na každý interval ošetřovného vytvoří samostatný doklad, to znamená, pokud zaměstnanec během kalendářního měsíce čerpal ošetřovné v několika časových intervalech, vytvoří se všechny doklady ošetřovného najednou a nemusíte zadávat každý doklad ošetřovného zvlášť.

U ošetřovného při uzavření školského zařízení se zpracovává Příloha k žádosti o nemocenskou dávku pouze z prvního dokladu (první měsíc čerpání ošetřovného). Pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné i v následujících měsících, již se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nevytváří.

Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku vytvoříte z prvního mateřského dokladu v části Podklady pro ČSSZ. Zde si kliknutím na šipku u tlačítka Příloha rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu. Tuto přílohu po zkontrolování označíte k elektronickému odeslání a přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku přílohu zpracujete. Přílohu můžete odeslat buď přímým e-podáním nebo vyexportováním *.xml souboru a nahráním na e-Portál či odesláním datovou schránkou.

V měsících následujících, kdy se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku již neodesílá, v části Podklady pro ČSSZ zvolíte přes šipku u tlačítka Příloha možnost Bez přílohy. Je to z toho důvodu, aby vás program neupozorňoval na to, že nemáte vytvořenou Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku.

Zdroje:

Zákon č. 183/2020 Sb, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

 

 

 

 

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn