Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Rodičovská dovolená x rodičovský příspěvek

Stále častěji se já a moje kolegyně z konzultační linky setkáváme s dotazy našich zákazníků – uživatelů mzdového a personálního programu AVENSIO Software – ohledně rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku.

V praxi mnohokrát dochází k chybnému spojení rodičovské dovolené s dobou, po kterou lze čerpat rodičovský příspěvek. Jaký je tedy mezi těmito pojmy rozdíl?

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou upravuje zákoník práce (tj. zákon č. 262/2006 Sb.) ve svých ustanoveních § 196 až 198.

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen rodičovskou dovolenou poskytnout zaměstnankyni (matce dítěte) po skončení mateřské dovolené a zaměstnanci (otci dítěte) od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký si požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (skončí tedy nejpozději v den třetích narozenin dítěte). Po dosažení uvedeného věku tak již zaměstnavatel není povinen poskytnout zaměstnankyni nebo zaměstnanci pracovní volno, neboť na něj již ze zákona není právní nárok.

V žádosti o rodičovskou dovolenou (zákon nevyžaduje písemnou formu) by měli zaměstnanec/zaměstnankyně vymezit dobu jejího čerpání. V opačném případě se má za to, že bude čerpána až do 3 let věku dítěte, tedy až do uplynutí zákonem stanovené maximální doby jejího trvání.

Nastoupí-li zaměstnanec/zaměstnankyně k výkonu práce v pracovněprávním vztahu, v němž je rodičovská dovolená čerpána, znamená to vždy její ukončení. Je však možné, aby po dobu rodičovské dovolené vykonávali práci pro jiného, případně pro téhož zaměstnavatele v rámci dalšího pracovněprávního vztahu. Půjde-li o téhož zaměstnavatele, nesmí se však jednat o výkon prací stejného druhu (viz § 34b odst. b) zákoníku práce).

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce ČR. O dávku se žádá na Odboru státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště ÚP podle místa trvalého bydliště žadatele. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220.000,– Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje, zda žadatel pracuje či nikoliv. Jeho příjem není sledován. Podstatné je, aby rodič, který dávku pobírá, zajistil řádnou a celodenní péči o dítě (např. svěřením dítěte babičce, najmutím si chůvy, využitím předškolního zařízení).

Více informací vč. výčtu podmínek osobní celodenní péče, stanovení výše příspěvku ve vazbě na denní vyměřovací základ, formuláře apod. naleznete např. na webových stránkách Integrovaného portálu MPSV nebo na webových stránkách MPSV.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že čerpání rodičovské dovolené není vázáno na poskytování rodičovského příspěvku a naopak.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software zadejte rodičovskou dovolenou dokladem na pracovním poměru zaměstnankyně/zaměstnance:

Avensio - RD

V kontrole dat (výsledek je možné zobrazit jak na kartě zaměstnance, tak v okně Hlavní nabídky ve Zpracování) program informuje o končícím vynětí, a to jak v měsíci skončení, tak jeden měsíc předem:

Avensio - KD

Pro splnění oznamovací povinnosti v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tj. za účelem oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem – nástup na rodičovskou dovolenou, začátek pobírání rodičovského příspěvku (kód „M“); ukončení rodičovské dovolené, ukončení pobírání rodičovského příspěvku (kód „U“) využijte menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Avensio - HOZ

Nezapomeňte tuto skutečnost také uložit na osobních údajích karty zaměstnance – oblast „Zdravotní pojištění“ – pole „Úleva na ZP“.

Avensio - úleva ZP

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn