Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah od 01.09.2012

Podle ustanovení § 132 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen „zákoník práce“) přísluší pedagogickému pracovníkovi za hodinu přímé pedagogické činnosti, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, školského zařízení nebo zařízení sociálních služeb (dále jen „přespočetná hodina“), příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Rozsah přímé pedagogické činnosti vymezuje ustanovení § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).

Od 01.09.2012 je účinná novela zákona o pedagogických pracovnících, která nově definuje přespočetnou hodinu (viz. zákon č. 198/2012 ze dne 02.05.2012).

Znění ustanovení § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících s vyznačením změn účinných od 01.09.2012:
„Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.“

Podotýkám, že podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících může ředitel školy nebo ředitel zařízení sociálních služeb nařídit pedagogickému pracovníkovi nejvýše 4 přespočetné hodiny týdně, další hodiny s ním může dohodnout.

Podle znění ustanovení § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících platného do 31.08.2012 byly přespočetné hodiny pedagogickým pracovníkům vždy propláceny, a to bez ohledu na skutečnost, že tento pracovník nesplnil svůj týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (základní pedagogický úvazek). Pokud tedy pedagog nevykonal některé hodiny ze svého základního pedagogického úvazku z důvodu osobních překážek v práci nebo z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele, tak v obou případech byla tato doba považována za odpracovanou (odučenou).

V souvislosti se shora uvedenou novelou bude muset zaměstnavatel rozlišovat, z jakého důvodu nebyly hodiny ze základního pedagogického úvazku vykonány.

Bude-li se jednat o důvody uvedené v ustanovení § 348 zákoníku práce, tj.
– osobní překážky na straně zaměstnance (pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, ošetření u lékaře, studium, školení)
– překážky na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nepracuje a pobírá náhradu platu
– překážky z důvodu obecného zájmu
– dovolená, samostudium
– náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek
– státní svátek,
uznají se takto neodpracované (neodučené) hodiny jako odpracované (odučené) a případné přespočetné hodiny se proplatí.

Bude-li se jednat o důvod zrušení výuky ze strany zaměstnavatele, např. odpadne výuka z důvodu mimoškolních akcí (exkurze, výlety), maturitních zkoušek nebo jiných provozních důvodu, a pedagog místo výkonu původně rozvržené přímé pedagogické činnosti bude vykonávat práce související, případné přespočetné hodiny se neproplatí, dokud nebude překročen základní týdenní pedagogický úvazek.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, kromě zásady, že přespočetné hodiny mohou být zaplaceny příslušným příplatkem pouze tehdy, pokud pedagog tyto hodiny skutečně vykonal, bude tedy také nutno sledovat, zda pedagog splnil týdenní rozsah svého úvazku a rozlišovat důvody případného nesplnění podle nových zákonných pravidel. Jako dosud platí, že předem známé pravidelné přespočetné hodiny nařízené ředitelem školy, případně dohodnuté se zaměstnancem, je vhodné v rozvrhu hodin vyznačit, aby při překážkách v práci nedocházelo k pochybnostem, na který den byly přespočetné hodiny rozvrženy.

Příklady:
Učitel základní školy – stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti je 22 hodin. Související práce jsou vykonávány 18 hodin týdně. Týdenní pracovní doba tedy činí celkem 40 hodin.

1) Tento učitel ve středu suploval jednu hodinu za nepřítomného kolegu a vykonával tedy přímou pedagogickou činnost nad rámec původně rozvržených vyučovacích hodin.

Nařízením středeční suplované hodiny mění ředitel školy vzájemný poměr mezi hodinami přímé pedagogické činnosti a hodinami souvisejících prací. Učitel tedy vykoná 23 hodin přímé pedagogické práce a 17 hodin souvisejících prací. Stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin zůstává zachována. Při výkonu přespočetné hodiny se učiteli zmenšil prostor pro přípravu a výkon jiných souvisejících prací a přímá pedagogická činnost je považována za náročnější. Z tohoto důvodu přísluší učiteli za takto odpracovanou hodinu příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

2) Tento učitel neodučil v pátek jednu hodinu ze své přímé pedagogické činnosti z důvodu návštěvy lékaře. Ve středu suploval za nepřítomného kolegu a vykonával tedy tento den jednu hodinu přímé pedagogické činnosti nad rámec původně rozvržených vyučovacích hodin.

Středeční suplovaná hodina bude proplacena jako přespočetná, protože páteční hodina, kdy učitel neučil z důvodu návštěvy lékaře, se považuje za odučenou. (odučeno: 21 svých skutečně odučených + 1 hodina u lékaře posouzena jako odučená + 1 suplovaná, celkem tedy 23 hodin s tím, že za jednu hodinu přísluší příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku).

3) Tento učitel neodučil v úterý hodinu ze své přímé pedagogické činnosti z důvodu odjezdu třídy na školní výlet. Učitel zůstal ve škole a vykonával související práce. Ve středu suploval za nepřítomného kolegu a vykonával tedy tento den jednu hodinu přímé pedagogické činnosti nad rámec původně rozvržených vyučovacích hodin.

Středeční suplovaná hodina nebude proplacena jako přespočetná, protože úterní hodina, kdy učitel neučil z důvodu odjezdu třídy na školní výlet, se nepovažuje za odučenou. (odučeno: 21 svých skutečně odučených + 0 (školní výlet) + 1 suplovaná, celkem tedy 22 hodin).

Poznámka:
Ve mzdovém programu AVENSIO SOFTWARE se pro zadání příplatku za přespočetné hodiny používá na mzdových položkách kód 466.

Související právní předpisy:
– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
– zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých dalších zákonů
– zákon č. 198/2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn