Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Otcovská – uplatnění nároku

Obecně:

Od 1.2.2018 mohou pojištěnci žádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou poporodní péči, tzv. otcovskou (viz zákon č. 148/2017 Sb. ze dne 19.4.2017, kterým byl, mimo jiné, novelizován zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (tzn., že z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, anebo pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí do péče.

Podpůrčí doba (= doba poskytování dávky) činí 7 kalendářních dnů a začíná nástupem na otcovskou. Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech.

Nárok na otcovskou nevzniká, pokud k nástupu na ní dojde až po zániku pojištění (jinými slovy: u otcovské neplyne ochranná lhůta).

Nárok na otcovskou nemají studenti ani osoby vedené v evidenci úřadu práce.

Výše otcovské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. DVZ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. DVZ se tedy stanovuje stejným způsobem jako u peněžité pomoci v mateřství.

Kalkulačka pro výpočet otcovské je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – viz tento odkaz.

Uplatnění nároku:

Nárok na dávku se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – sekce Nemocenské pojištění / Tiskopisy (ke stažení zde). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a předá ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ (tj. stejný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění). OSVČ uplatňují žádost o otcovskou po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

zdroj: www.cssz.cz

Program AVENSIO Software:

Doba, po kterou zaměstnanec/zaměstnankyně bude čerpat tuto dávku nemocenského pojištění a u svého zaměstnavatele si požádá o rodičovskou dovolenou podle § 196 a násl. zákoníku práce, se zadává jako vynětí „11 – Otcovská + rodičovská dovolená“ v okně pracovního poměru. Program automaticky do záložky Pracovní poměry – Nemocenské vygeneruje nový doklad s kódem 662 – OTCOVSKÁ666 – NEMOC OSSZ. Doklad 666 – NEMOC OSSZ slouží pro zpracování „Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ pro příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Tím, že zaměstnanec/zaměstnankyně požádá v souvislosti s uplatněním otcovské o rodičovskou dovolenou, bude se jednat o osobu, za kterou je plátcem pojistného stát a je možné snížit minimální vyměřovací základ (toto program udělá automaticky). Naopak, nebylo-li by požádáno o rodičovskou dovolenou, musel by být dodržen minimální vyměřovací základ, neboť otcovská je sice dávkou nemocenského pojištění, kterou upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ale nejedná se podle zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance a z pohledu zdravotního pojištění by tak nebyl důvod pro snížení vyměřovacího základu.

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) s kódy „M“ (nástup na rodičovskou dovolenou) a „U“ (ukončení rodičovské dovolené) vygenerujete a zpracujete v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojištění.

Pro tyto účely není nutné zadávat příslušnou kategorii státního pojištěnce a její platnost do pole „Úleva na ZP“ na osobních údajích zaměstnance. Program totiž HOZ vygeneruje na základě uloženého vynětí.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým