Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Otcovská – uplatnění nároku

Obecně:

Od 1.2.2018 mohou pojištěnci žádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou poporodní péči, tzv. otcovskou (viz zákon č. 148/2017 Sb. ze dne 19.4.2017, kterým byl, mimo jiné, novelizován zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (tzn., že z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, anebo pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí do péče.

Podpůrčí doba (= doba poskytování dávky) činí 7 kalendářních dnů a začíná nástupem na otcovskou. Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech.

Nárok na otcovskou nevzniká, pokud k nástupu na ní dojde až po zániku pojištění (jinými slovy: u otcovské neplyne ochranná lhůta).

Nárok na otcovskou nemají studenti ani osoby vedené v evidenci úřadu práce.

Výše otcovské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. DVZ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. DVZ se tedy stanovuje stejným způsobem jako u peněžité pomoci v mateřství.

Kalkulačka pro výpočet otcovské je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – viz tento odkaz.

Uplatnění nároku:

Nárok na dávku se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – sekce Nemocenské pojištění / Tiskopisy (ke stažení zde). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a předá ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ (tj. stejný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění). OSVČ uplatňují žádost o otcovskou po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

zdroj: www.cssz.cz

Program AVENSIO Software:

Doba, po kterou zaměstnanec/zaměstnankyně bude čerpat tuto dávku nemocenského pojištění a u svého zaměstnavatele si požádá o rodičovskou dovolenou podle § 196 a násl. zákoníku práce, se zadává jako vynětí „11 – Otcovská + rodičovská dovolená“ v okně pracovního poměru. Program automaticky do záložky Pracovní poměry – Nemocenské vygeneruje nový doklad s kódem 662 – OTCOVSKÁ666 – NEMOC OSSZ. Doklad 666 – NEMOC OSSZ slouží pro zpracování „Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ pro příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Tím, že zaměstnanec/zaměstnankyně požádá v souvislosti s uplatněním otcovské o rodičovskou dovolenou, bude se jednat o osobu, za kterou je plátcem pojistného stát a je možné snížit minimální vyměřovací základ (toto program udělá automaticky). Naopak, nebylo-li by požádáno o rodičovskou dovolenou, musel by být dodržen minimální vyměřovací základ, neboť otcovská je sice dávkou nemocenského pojištění, kterou upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ale nejedná se podle zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance a z pohledu zdravotního pojištění by tak nebyl důvod pro snížení vyměřovacího základu.

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) s kódy „M“ (nástup na rodičovskou dovolenou) a „U“ (ukončení rodičovské dovolené) vygenerujete a zpracujete v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojištění.

Pro tyto účely není nutné zadávat příslušnou kategorii státního pojištěnce a její platnost do pole „Úleva na ZP“ na osobních údajích zaměstnance. Program totiž HOZ vygeneruje na základě uloženého vynětí.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn