Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Odměny členů volebních komisí a zákonné odvody z nich

Jelikož se blíží termín voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu (2. a 3. října 2020, druhé kolo voleb do Senátu 9. a 10. října 2020 – viz rozhodnutí prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. ze dne 9.4.2020), přináším v tomto článku přehled nároků členů okrskových volebních komisí.

Úvodem připomínám, že:

  • volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů; prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 59/2002 Sb.
  • volby do Senátu upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky; prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 233/2000 Sb.

Zároveň byl v srpnu letošního roku přijat zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

Nároky členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) upravují jednotlivé volební zákony. Na základě těchto zákonů mají členové OVK nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vykonávajícímu funkci člena OVK poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny), která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. I odst. 2 písm. k) směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

V prováděcích vyhláškách jednotlivých volebních zákonů je výše zvláštní odměny shodně upravena tak, že za výkon funkce v OVK náleží:

členovi OVK ve výši 1 800 Kč,

místopředsedovi a zapisovateli OVK ve výši 2 100 Kč

předsedovi OVK ve výši 2 200 Kč.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč.

V případě konání dalšího kola senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu.

V ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 je stanoveno, že pro tyto volby se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK podle příslušných volebních zákonů o 500 Kč.

 Přehled odměn členů OVK v podzimních volbách 2020:

Člen OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, má kromě zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK nárok také na náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den. Takový nárok je však třeba u obecního úřadu uplatnit a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen OVK všech jednání OVK nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen OVK neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy OVK. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

V případě dvoukolových voleb, kdy se zvláštní odměna členům OVK navyšuje o dalších 700 Kč, resp. 1 000 Kč, není možné tento příplatek vnímat odděleně a chápat ho jako samostatnou část odměny pouze za druhé kolo voleb. Stejně jako první a druhé kolo tvoří v celku jedny volby, je příplatek 700 Kč, resp. 1 000 Kč za druhé kolo pouze součástí celkové odměny za jedny dvoukolové volby. Z uvedeného vyplývá, že pokud by se některý člen OVK účastnil pouze druhého kola voleb do Senátu, neznamená to, že by mu náležela pouze částka 700 Kč, resp. 1 000 Kč, ale poměrná část z celé odměny podle času stráveného výkonem funkce v OVK.

Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy OVK vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK obecní úřad. Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

Odměna člena OVK se v souvislosti s jejím zdaněním posuzuje jako příjem ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. To, zda odměna bude podléhat zálohové či srážkové dani závisí na tom, zda zaměstnanec učinil daňové prohlášení a na výši příjmu. Postupuje se totiž podle ustanovení § 6 odst. 4 tohoto zákona.

Odměny členů OVK nepodléhají odvodu ZP, a to na základě ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Co se týče sociálního pojištění, pak již od 1.1.2014 jsou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, poplatníky pojistného všichni, jejichž příjem je daněn podle příslušných ustanovení o daních z příjmů. Účastni pojištění mohou tedy být i členové OVK, a to v měsících, kdy dosáhnou rozhodného příjmu 3.000,– Kč. Je to stejné jako u zaměstnání malého rozsahu. V případě, že existují 2 (nebo více) zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele – příjmy se sčítají (viz ustanovení § 7 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění).

Z odměn členů OVK se tedy bude pojistné na sociální zabezpečení odvádět za podmínky, že jejich odměna v jednom měsíci dosáhne alespoň rozhodného příjmu 3.000,– Kč, anebo tohoto rozhodného příjmu dosáhne součet příjmů, pokud bude člen OVK u zaměstnavatele vykonávat více činností malého rozsahu.

Zdroj informací: www.mvcr.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn