Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Nová dávka důchodového pojištění – tzv. dorovnávací přídavek

Víte o tom, že nový zákon č. 274/2013 Sb. upravuje poskytování speciální dávky důchodového pojištění tzv. dorovnávacího přídavku některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů? Tento zákon nabyl účinnosti dne 01.12.2013 a novelizoval jak zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tak zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

V tomto článku uvádím základní a nejdůležitější informace týkající se uvedené dávky:

O dorovnávací přídavek mohou od letošního prosince žádat někteří poživatelé českého starobního důchodu, kterým je zároveň vyplácen starobní důchod ze Slovenska za doby pojištění získané v bývalém Československu. Jak vyplývá již z předchozí věty, lze jej přiznat pouze starobním důchodcům. Nevztahuje se tedy na poživatele invalidních důchodů ani na poživatele pozůstalostních důchodů.

Nárok na dorovnávací přídavek českého a slovenského důchodu vzniká nejdříve od 01.12.2013, i když zákonné podmínky mohl důchodce splňovat před tímto dnem.

Dorovnávací přídavek náleží při splnění těchto 4 podmínek – jestliže žadatel:

1. získal před 1. 1. 1993 alespoň 25 let československé doby pojištění, za kterou mu byl přiznán po 31. 12. 1992 slovenský starobní důchod (pro účely splnění podmínky získání 25 let československé doby pojištění se bude přihlížet rovněž k dobám pojištění získaným do 31. 12. 1992 ve státech, se kterými má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, a ve státech, na které se vztahují předpisy EU o koordinaci sociálního zabezpečení, tj. EU, EHP a Švýcarsko);

2. v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995 získal alespoň 1 rok doby povinného pojištění podle českých právních předpisů – do této doby se nezahrnují náhradní doby pojištění;

3. ke dni, od něhož žádá o přiznání dorovnávacího přídavku, je mu vyplácen český i slovenský starobní důchod;

4. ke dni, od něhož žádá jeho přiznání, má výše dorovnávacího přídavku kladnou hodnotu (zjednodušeně řečeno: jde o rozdíl mezi hypotetickou výší starobního důchodu vypočtenou ze všech získaných dob důchodového pojištění a součtem vypláceného českého starobního důchodu a vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu).

Výše dorovnávacího přídavku se stanoví v částce odpovídající rozdílu mezi výší starobního důchodu, která by žadateli náležela, pokud by k dobám pojištění získaným po 31. 12. 1992 podle českých právních předpisů byla připočtena doba pojištění získaná v bývalém Československu před 1. 1. 1993, tzv. hypotetické výše starobního důchodu, a úhrnem vypláceného českého starobního důchodu a vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu.

Při přepočtu výše vypláceného slovenského starobního důchodu na českou měnu se použije kurz české měny vůči euru vyhlášený Českou národní bankou pro 1. den kalendářního měsíce, do něhož spadá den, od kterého se dorovnávací přídavek přiznává.

Vzhledem k tomu, že dorovnávací přídavek je specifickou dávkou důchodového pojištění, nepodléhá valorizačním předpisům a bude se pravidelně přepočítávat, a to vždy k 31. lednu každého kalendářního roku.

Žádost o přiznání dorovnávacího přídavku lze podat přímo u České správy sociálního zabezpečení nebo také u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno. Tiskopis žádosti není ze zákona předepsán, pro usnadnění řízení však Česká správa sociálního zabezpečení připravila formulář Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 274/2013 Sb.

Více informací k dorovnávacímu přídavku naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Bližší informace v konkrétních případech Vám poskytnou pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle +420 257 062 860.

 zdroj: www.cssz.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn