Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Měsíční přehled o výši pojistného

Také pro kalendářní rok 2019 zůstává v platnosti současná verze tiskopisu „Přehled o výši pojistného“, která je platná již od 1.1.2016. Přehled může být podán příslušné okresní správě sociálního zabezpečení jak v papírové podobě, tak jako e – Podání, a to od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li 20. den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen zaplatit pojistné. Pokyny pro vyplnění přehledu naleznete zde.

Povinnost zaměstnavatele předložit na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena, je dána ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podávající má možnost využít interaktivní formulář na e-Portálu ČSSZ.

Mzdový a personální program AVENSIO Software

V programu AVENSIO Software zpracujete tiskopis snadno, a to v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální zabezpečení – 070400_Hlášení OSSZ. Pro vytvoření datového *.xml souboru stiskněte tlačítko „e-Podání“ a „Uložit soubor e-Podání“, pro jeho tisk pak využijte tlačítko „Tisk“.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn