Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Lékařské prohlídky žáků a studentů

Lékařské prohlídky žáků a studentů od 1. 5. 2015

Lékařské prohlídky žáků a studentů upravuje § 51 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a § 8 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Tyto lékařské prohlídky se netýkají studentů vysokých škol – pro ně žádné lékařské prohlídky předepsány nejsou.

Lékařskými prohlídkami ke vzdělávání nebo v jeho průběhu jsou:

a) lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole, která se provádí před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání.

b) lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání

  1. při změně zdravotního stavu
  2. před zařazením do praktického vyučování nebo praktické přípravy,  neprovádí se,  je-li  při praktickém vyučování, nebo přípravě vykonávána pouze práce zařazena do první kategorie dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a  není-li  součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem.

c) lékařská periodická prohlídka žáka nebo studenta, která se provádí jedenkrát ročně, pokud tito vykonávají rizikové práce.

Lékařské prohlídky uchazeče o vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole, nebo žáka, či studenta v průběhu vzdělávání při změně zdravotního stavu se provádějí na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo studenta.

Lékařské prohlídky žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání před zařazením do praktického vyučování nebo praktické přípravy nebo periodická prohlídka žáka nebo studenta, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo přípravě vykonává rizikové práce, se provádějí na základě žádosti ředitele školy. Jde-li o praktické vyučování nebo přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.

U žáka nebo studenta se v průběhu vzdělávání provádí kromě základního vyšetření další odborné vyšetření, jestliže to vyžaduje jeho zdravotní stav nebo pracovní podmínky, kterým je vystaven. Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření.

Posuzování zdravotní způsobilosti, včetně lékařských prohlídek hradí v plném rozsahu škola, kde probíhá vzdělávání.

Novela zákona omezuje okruh případů, kdy je lékařská prohlídka před zařazením žáka či studenta na praktické vyučování nebo přípravu nezbytná. V § 51 odst. 3 ZSZS není potřeba lékařské prohlídky, pokud je vykonávána činnost, která je obdobou práce zařazené do kategorie první, nebo pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanovené jiným právním předpisem.

Lékařská prohlídka není potřeba pokud

  • praktické vyučování nebo příprava začíná v době kratší než 12 měsíců ode dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělání (tj. před přijetím žáka nebo studenta) a pokud nedošlo během této doby ke změně zdravotního stavu – posouzení zdravotní způsobilosti se v tomto případě provede nejdéle do 12 měsíců ode dne zařazení osoby na praktické vyučování nebo přípravu.
  • jestliže jiný právní předpis nestanoví jiné podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – jde o NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 1 tohoto nařízení jsou u jednotlivých oborů uváděna zdravotní omezení, a pokud žádná uvedena nejsou (např. obor ekonomika a administrativa v obchodní škole), lékařské prohlídky potřeba nejsou.

Dále novela zákona mění a upřesňuje příslušnost poskytovatelů lékařských služeb k vydávání lékařských posudků.

  • jestliže se praktické vyučování nebo příprava uskutečňuje na pracovišti právnických nebo fyzických osob (podniků), vydává lékařský posudek poskytovatel pracovně-lékařských služeb této osoby (podniku)
  • jestliže se praktické vyučování nebo příprava uskutečňuje na pracovišti OSVČ, která nemá zaměstnance, vydá lékařský posudek registrující poskytovatel žáka nebo studenta.
  • jestliže se praktické vyučování nebo příprava uskutečňuje pouze ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek registrující poskytovatel žáka nebo studenta a pokud ten jej nemá, vydává jej poskytovatel pracovně-lékařských služeb školy.
  • pokud se uskutečňuje praktické vyučování nebo příprava kombinovaně jak na pracovištích právnických nebo fyzických osob, tak i ve škole nebo školském zařízení, je rozhodující, kde se praktické vyučování nebo příprava zahajuje, a podle toho je lékařský posudek vydáván – tak jak je popsáno výše.

Pro případy uvedené ve druhé, třetí, případně i čtvrté odrážce platí, že jestliže prohlídku bude provádět registrující poskytovatel žáka nebo studenta, je příslušným k posouzení také lékař se způsobilostí v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud lékařské posudky a prohlídky bude vydávat a provádět poskytovatel pracovně-lékařských služeb podniku, na kterém se praktické vyučování a příprava bude provádět, smlouvy zaměstnavatele s tímto poskytovatelem by měly počítat s tím, že k němu budou vysílání na lékařské prohlídky žáci či studenti.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn