Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Krizové ošetřovné

Výše ošetřovného činí v období od 1.11.2021 do 28.2.2022 80 % denního vyměřovacího základu a vztahuje se na všechny typy ošetřovného. Zaměstnancům v pracovním nebo služebním poměru náleží ošetřovné z důvodu mimořádného opatření při epidemii nejméně ve výši 400 Kč za kalendářní den.

Dne 23. prosince 2021 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, v Částce 226, zákon číslo 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.

Nárok na krizové ošetřovné mají zaměstnanci pečující o dítě do 10 let věku, které nemůže navštěvovat školu nebo zařízení, které je uzavřené z důvodu onemocnění COVID-19 nebo kterému byla nařízena karanténa v souvislosti s nemocí COVID-19 a dále zaměstnanci pečující na základě § 3 odst. 1 zákona č. 520/2021 Sb. o:

  • nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii (nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění)
  • dítě nad 10 let věku, které je umístěné v zařízení uvedeném v § 2 odst. 2 tohoto zákona, ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii
  • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, které nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii

Nárok na toto ošetřovné se nevztahuje na dny školních prázdnin a dny, kdy ředitel školy vyhlásí ředitelské volno.

Podle § 3 odst. 7 zákona č. 520/2021 Sb. nemusí být splněna podmínka společné domácnosti v případě ošetřování příbuzného v přímé linii (§ 772 občanského zákoníku).

Krizové ošetřovné náleží zaměstnancům v pracovním a služebním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Dále zaměstnancům činným na DPČ a DPP v případě, že jsou účastni nemocenského pojištění v měsíci, kdy vznikla potřeba ošetřování, případně v posledních třech měsících, které bezprostředně předcházely měsíci, ve kterém vznikla potřeba ošetřování. V případě skončení zaměstnání nárok na ošetřovné zaniká.

Výše ošetřovného činí v období od 1.11.2021 do 28.2.2022 80 % denního vyměřovacího základu a vztahuje se na všechny typy ošetřovného. Zaměstnancům v pracovním nebo služebním poměru náleží ošetřovné z důvodu mimořádného opatření při epidemii nejméně ve výši 400 Kč za kalendářní den. V případě zkráceného úvazku se tato částka úměrně krátí (400 Kč x koeficient zkrácené pracovní nebo služební doby). Tato podmínka se ale nevztahuje na dohody a tzv. „běžné ošetřovné“.

Zaměstnanec žádá o ošetřovné formou tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě/ jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Tento tiskopis je dostupný zde. Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel podklady pro výplatu ošetřovného předkládá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Na e-portálu ČSSZ je dostupný tiskopis Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Krizové ošetřovné se zadává kódem 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ, se systémovým kódem 717 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Tento mzdový kód použijete pro situace, kdy Váš zaměstnanec čerpal v období od 1.11.2021 ošetřovné na dítě z důvodu uzavření školy nebo zařízení v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo z důvodu, že byla dítěti nařízena karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19. Důvodem pro použití tohoto kódu je, že celá podpůrčí doba krizového ošetřovného je započtena do vyloučených dnů i vyloučených dob.

Krizové ošetřovné se v programu ALFA MZDY AVENSIO eviduje na záložce Nemocenské (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – záložka Nemocenské). Stisknutím pravého tlačítka myši zvolíte buď možnost Nová nemocenská dávka, nebo možnost Nové přerušované OČR.

Při zvolení možnosti Nová nemocenská dávka vyplníte do řádku Č. rozhodnutí DPN číslo žádosti vygenerované na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Do pole Druh dávky vyplníte kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. Vyplníte pole OD, DOPotvrzení DPN do.

Upozorňuji, že pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné přerušovaně a vy si zvolíte tento způsob zadávání, na každý interval ošetřovného musí být zvlášť zadán doklad Nemocenské.

Druhou možností je Nové přerušované OČR, což je způsob zadání, který byl v programu vytvořen speciálně pro zadávání přerušovaného OČR. Tento způsob je snazší a rychlejší zejména v případě, že zaměstnanec čerpá během kalendářního měsíce ošetřovné v několika časových intervalech. Do pole Doklad vyplníte interní číslo dokladu, což není povinný údaj. Slouží pouze pro vaši interní evidenci. Do pole Č. rozhodnutí DPN se vyplní vygenerované číslo žádosti z formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné). Automaticky je předvyplněn kód 6563 – KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ. V oblasti Dny OČR zaškrtnutím jednotlivých políček vyznačíte dny, kdy zaměstnanec čerpal ošetřovné. Pokud čerpal zaměstnanec ošetřovné po celý kalendářní měsíc, postačí levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko Vše a označí se všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud se jedná o měsíc, který nemá 31 dnů, ale méně, pak zůstanou tyto políčka nezaškrtnuta. Stisknutím tlačítka Nic se naopak všechny vyznačené dny odznačí.

Stisknutím tlačítka Obrátit se všechny označené dny změní na neoznačené a všechny neoznačené dny na označené.

Stisknutím tlačítka OK program oznámí, že na jednotlivé intervaly budou vytvořeny doklady a zeptá se, zda si přejete pokračovat. Kliknutím na tlačítko Ano se na každý interval ošetřovného vytvoří samostatný doklad, to znamená, pokud zaměstnanec během kalendářního měsíce čerpal ošetřovné v několika časových intervalech, vytvoří se všechny doklady ošetřovného najednou a nemusíte zadávat každý doklad ošetřovného zvlášť.

U krizového ošetřovného při uzavření školy nebo zařízení se zpracovává Příloha k žádosti o nemocenskou dávku pouze z prvního dokladu (první měsíc čerpání ošetřovného). Pokud zaměstnanec čerpá ošetřovné i v následujících měsících, již se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku nevytváří.

Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku vytvoříte z prvního mateřského dokladu v části Podklady pro ČSSZ. Zde si kliknutím na šipku u tlačítka Příloha rozbalíte nabídku a zvolíte možnost Vytvořit přílohu. Tuto přílohu po zkontrolování označíte k elektronickému odeslání a přes menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – Nemocenské dávky – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku přílohu zpracujete. Přílohu můžete odeslat buď přímým e-podáním nebo vyexportováním *.xml souboru a nahráním na e-Portál či odesláním datovou schránkou.

V měsících následujících, kdy se Příloha k žádosti o nemocenskou dávku již neodesílá, v části Podklady pro ČSSZ zvolíte přes šipku u tlačítka Příloha možnost Bez přílohy. Je to z toho důvodu, aby vás program neupozorňoval na to, že nemáte vytvořenou Přílohu k žádosti o nemocenskou dávku.

Zdroje:

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Tisková zpráva ČSSZ z 21.12.2021

Více se dočtete také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn