Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Krajské a Senátní volby 2012

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR (pouze některé volební obvody) se uskuteční v pátek dne 12.10.2012 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 13.10.2012 od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 19.10.2012 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 20.10.2012 od 8.00 do 14.00 hodin.

Odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise

Podle ustanovení § 17 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., v platném znění, přísluší členovi okrskové volební komise (dále jen „OVK“) za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1.300,– Kč, zapisovateli OVK ve výši 1.500,– Kč a předsedovi OVK ve výši 1.600,– Kč.
Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami do Senátu, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena OVK o 400,– Kč. V případě konání dalšího kola voleb do Senátu se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena OVK o dalších 200,– Kč.
Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě shora uvedené odměny také náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Odvod ZP z odměny členů OVK

Odměny členů OVK nově nepodléhají odvodu ZP (viz. ustanovení § 5 písm. a) bod 7. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění), tzn. nebudou se tito členové na rozdíl od předchozích let ani přihlašovat na příslušné zdravotní pojišťovny.

Činnost členů OVK a překážka v práci s náhradou mzdy

Novelou volebních zákonů a zákoníku práce (dále jen „ZP“), provedenou zákonem č. 320/2009 Sb., byla činnost členů OVK a zvláštních OVK pro všechny druhy voleb po nezbytně nutnou dobu prohlášena za překážku v práci s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, kterou poskytuje uvolňující zaměstnavatel (jde-li o zaměstnance v pracovním poměru). Přitom zákony nestanoví povinnost refundace ze strany správních orgánů – ta je ale dána v ustanovení § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce.

Jak postupovat ve mzdovém programu AVENSIO Software

1. Zaměstnavatel uvolní svého zaměstnance pro výkon jeho funkce v OVK

a) pokud zaměstnavatel bude požadovat refundaci mzdy nebo platu
– zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 – refundace) na záložce Pracovní poměry – Náhrady při uvolnění zaměstnance, které trvá půl den nebo celý den

– zadáte příslušným kódem refundaci (se zdrojem financování 90 – refundace) na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky, pokud bude uvolnění zaměstnance trvat v řádu několika hodin.

Poznámka pro školské organizace: Refundace nepatří do nákladů organizace a při správném zadání se nebude generovat do statistického výkazu P1-04.

b) pokud zaměstnavatel nebude požadovat refundaci mzdy nebo platu

– trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu půl dne nebo celého dne, zadáte příslušným mzdovým kódem překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Náhrady

– trvá-li pracovní volno zaměstnance v rozsahu několika hodin, zadáte příslušným mzdovým kódem překážku na straně zaměstnance na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky

2. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele jako člen OVK

– zadáte pracovní poměr takto:

druh: 6 – Bez pracovní smlouvy
typ: 10 – Ostatní osoby bez ZP a SP

odměnu zadáte příslušným mzdovým kódem na záložce Pracovní poměry – Mzdové položky

Poznámka: Pro zadání odměny lze použít kód, který jste dle zvyklostí a potřeb Vaší organizace používali v minulých letech. Pokud budete odměnu členů OVK zadávat poprvé, můžete si vytvořit uživatelský kód například se systémovým kódem 498 (OON) nebo 270 (mzdové prostředky). Postup pro vytvoření nového kódu je popsán v dokumentu „Tabulka mezd“ (viz. menu programu Hlavní přihlašovací okno – Nápověda – Soubory nápovědy – Číselníky).

V případě potřeby neváhejte kontaktovat konzultantky společnosti Alfa Software s.r.o.

Krajské a Senátní volby 2012

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn