Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Daňová sleva na manžela/manželku za rok 2020

Slevu na dani na vyživovaného manžela/vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manžel/manželka neměl/-a příjmy vyšší než 68.000,– Kč za celý rok 2020. Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (§ 21e odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“). Na druha/družku není možné slevu uplatnit.

Roční sleva činí 24.840,– Kč. Pokud je manžel/manželka držitelem/držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840,– Kč na dvojnásobek, tj. na 49.680,– Kč (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP).

V případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, můžete si uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně (§ 35ba odst. 3 ZDP).

Příklad: Manželství bylo uzavřeno 11. září 2020, daňovou slevu si můžete uplatnit za měsíce říjen až prosinec 2020, tj. tři dvanáctiny = 24840 / 12 * 3 = 6.210,– Kč (pokud manžel/manželka vlastní průkaz ZTP/P, pak je to dvojnásobek, tj. 2 * 6210 = 12.420,– Kč).

Nárok na poskytnutí slevy prokazuje poplatník plátci daně dokladem prokazujícím totožnost manžela/manželky (tj. občanským průkazem, je-li v něm manžel/manžela zapsán/-a nebo oddacím listem) a průkazem ZTP/P, pokud je manžel/manželka jeho držitelem (§ 38l odst. 2 písm. a) ZDP).

Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a lze je nalézt také v Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 na stranách 49-51. Všechny ostatní příjmy musí být do vlastního příjmu manžela/manželky započítány.

Úplný výčet příjmů, které se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě atd.),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Výčet příjmů, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“, nikoliv „v čistém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atd.,
 • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna,
 • kompenzační bonus,
 • ošetřovné pro OSVČ,
 • další dotační programy v souvislosti s COVID-19.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela/manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Časté chyby:

Nejčastější chybou, která se vyskytuje u poplatníků při uplatňování daňové slevy na manžela/manželky je nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) do příjmů manžela/manželky. Mateřská bývá zaměňována s rodičovským příspěvkem, který představuje dávku státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky se pro účely uplatnění této slevy nezahrnuje.

Další velmi častou chybou je nesprávné posouzení, do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manžela/manželky zahrnují např. nemocenské dávky nebo mzda od zaměstnavatele. Příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplacené zaměstnanci za prosinec 2020 v lednu 2021, se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2020. Ale mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2021, se započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky až ve zdaňovacím období roku 2021.

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO

Budete-li zaměstnankyni/zaměstnanci provádět roční zúčtování záloh na daň v programu ALFA MZDY AVENSIO, je to velmi jednoduché!

Stačí v okně ročního zúčtování (viz karta zaměstnance / záložka Roční zúčtování daně) vyplnit výši slevy do pole „Manžel(ka)“, dále její/jeho příjmení, jméno a rodné číslo do polí „příjmení, jméno“ a „rodné číslo“.

Více informací k provedení ročního zúčtování záloh naleznete v dokumentaci k programu – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance – Roční zúčtování daní.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn