Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Chráněný účet a povinnosti zaměstnavatele

Již za pár dní, konkrétně od 1.7.2021, si budou moct fyzické osoby, jejichž běžný platební účet je postižen exekucí, založit u banky speciální bankovní účet, na kterém budou mít uložené nezabavitelné prostředky. Bude se jednat o tzv. chráněný účet, na který se nebude exekuce vztahovat a bude na něm možné hospodařit jen s tzv. chráněnými příjmy, které nelze exekučně postihovat – např. stravenkový paušál, cestovní náhrady a také příjmy, z nichž již byla příslušná exekuční srážka provedena (mzda, plat, odměna z DPP či DPČ, odstupné apod.).

Chráněný účet upravuje ustanovení § 304c až 304e občanského soudního řádu (viz jeho novela provedená zákonem č. 38/2021 Sb.).  

Peněžní ústav bude z obstaveného účtu na chráněný účet připisovat jen platby z předem oznámených zdrojů. Z tohoto důvodu se zaměstnanec bude obracet na svého zaměstnavatele (může tak učinit i exekutor) s písemnou žádostí o vystavení potvrzení dle § 304d o.s.ř. Formulář potvrzení zveřejní Ministerstvo spravedlnosti. Zaměstnavatel v něm bude vyplňovat předepsané údaje, tj. identifikaci zaměstnavatele a zaměstnance, číslo účtu, z něhož bude příjem zaměstnance odesílán a číslo účtu, na který bude tento příjem zasílán.

Zaměstnavatel pak bude povinen ode dne vystavení potvrzení do dne, kdy mu zaměstnanec doručí potvrzení z peněžního ústavu o zániku chráněného účtu, vyplácet z účtu uvedeného v potvrzení jen příjmy, které mohou být chráněny. Zejména se tedy bude jednat o příjmy uvedené v ustanovení § 299 o.s.ř. (mzda, plat, náhrada mzdy a platu, odměna z DPČ a DPP, odměna za pracovní pohotovost, odměna člena zastupitelstva obce, odstupné, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a po jejím skončení atd.). Není možné, aby zaměstnavatel z účtu uvedeném v předmětném potvrzení odesílal zaměstnanci jakékoliv jiné platby, např. půjčku.

Shrnutí povinností zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem zaměstnance:

1. Vystavit na základě písemné žádosti potvrzení dle § 304d o.s.ř.

2. Zasílat na účet zaměstnance jen tzv. chráněné příjmy, a to ode dne vystavení potvrzení dle § 304d o.s.ř. do dne, kdy zaměstnanec doručí potvrzení peněžního ústavu o zániku chráněného účtu.

Podrobné informace k chráněnému účtu a chráněným příjmům jsou k dispozici např. na webových stránkách České národní banky – viz tento odkaz.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn