Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Akce „Milostivé léto II“

Akce Milostivé léto II

Milostivé léto II Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 probíhá akce „Milostivé léto II“. Tuto akci upravuje zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, ze dne 24. června 2022. Tento zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 22. července 2022, částce 97 a jeho účinnost je od 1. září 2022.

Na jaká exekuční řízení se akce „Milostivé léto“ vztahuje

Akce „Milostivé léto“ se na základě § 1 odst. 2 vztahuje na exekuční řízení zahájená před datem 28. října 2021. Povinným je vždy fyzická osoba a okruh veřejnoprávních oprávněných je vyjmenován v § 1 odst. 2 zákona č. 214/2022 Sb. Takovým oprávněným může být např.:

  • Česká republika
  • Zdravotní pojišťovna
  • Státní příspěvková organizace
  • Územní samosprávný celek
  • Státní podnik nebo národní podnik
  • Český rozhlas nebo Česká televize
  • Státní fond
  • Ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, atd.

Podmínky pro zastavení exekuce

Na základě § 1 odst. 3 zákona č. 214/2022 Sb. zastaví soudní exekutor exekuci v případě, že mu povinný písemně sdělí, že žádá o zahájení postupu podle tohoto zákona nejpozději do 30. listopadu 2022. Další podmínkou pro zastavení exekuce je to, že:

  •  do 31. srpna 2022 je v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a paušální náhrada nákladů exekuce podle § 3

nebo

  • povinný v intervalu od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně nezaplacenou či jinak nezaniklou část vymáhané jistiny) a paušální náhradu nákladů exekuce.

Povinný může požádat soudního exekutora o sdělení částky, která má být uhrazena, aby byla splněna výše zmíněná podmínka, nebo o sdělení, že byla tato podmínka splněna. Exekutor je povinen odpovědět do 15 dnů ode dne data doručení žádosti. Exekutor ve své odpovědi uvede datum, kdy mu byla žádost doručena a datum, kdy odeslal odpověď. Při doručování odpovědi přes veřejnou datovou síť na elektronickou adresu se odpověď považuje za doručenou dnem odeslání, pokud se soudnímu exekutorovi nevrátí jako nedoručitelná.

Výše paušální náhrady nákladů exekuce je 1 500 Kč, v případě, že je exekutor plátcem DPH, zvyšuje se paušální náhrada nákladů exekuce o tuto daň.

Zastavení exekuce

Pokud byla exekuce zastavena podle § 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 214/2022 Sb., náleží soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ohledně kterých byl před 1. zářím 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce a které byly před 1. zářím 2022 vymoženy.

V případě, že byla exekuce zastavena podle § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 214/2022 Sb., náleží soudnímu exekutorovi kromě paušální náhrady nákladů exekuce i náklady exekuce, kvůli kterým byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy ve výši přesahující paušální náhradu nákladů exekuce. Veřejnoprávnímu oprávněnému náležejí podle § 1 zákona č. 214/2022 Sb., náklady oprávněného, na něž byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy.

Po zaplacení vymáhané jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce vydá exekutor rozhodnutí a povinného osvobodí od placení dalších vymáhaných pohledávek.

Upozornění: Na základě Sdělení Finanční správy se akce „Milostivé léto II“ nevztahuje na daňové a správní exekuce, kterými jsou finančními úřady vymáhány daňové pohledávky.


Program AVENSIO SW

Pokud je zastavena exekuce, uspokojená během akce „Milostivé léto II“, v programu AVENSIO SW vynulujete dluh, ukončíte platnost srážky (Karta zaměstnance – Srážky – pole Platí do) a zneaktivníte srážku.

Zneaktivnění provedete tak, že srážku označíte, stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte možnost Zastavit srážku.


Zdroje:

Zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
www.financnisprava.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn