Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Nový školský výkaz P1d-01 v r. 2020

Jedná se o nový výkaz o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 2020. Vzor formuláře si můžete otevřít pomocí tohoto odkazu.

Vyplnění výkazu se týká jen právnických osob, které vyplácejí plat podle ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a které vykonávají činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zřizované pouze krajem, obcí nebo svazkem obcí a jsou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „organizace“).

Organizace budou výkaz odesílat v období od 31.5.2020 nejpozději do 10.6.2020 s údaji o předpokládaném stavu ke dni 30.9.2020 v elektronické podobě přes Internet na server určený pokyny MŠMT. Údaje se vyplňují ručně přímo v pořizovacím programu výkazu P1d-01 v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login). Povinnost předávat údaje je stanovena ustanovením § 161c odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.).

Každá organizace vyplňuje jeden formulář P1d-01 s těmito údaji:

sl. a kódy druhů činnosti škol a školských zařízení (viz číselník Metodického pokynu k výkazu P1-04):

11 mateřská škola, 21 základní škola, 34 střední škola, 42 konzervatoř, 51 mateřská škola dle § 16 odst. 9 školského zákona, 52 základní škola dle § 16 odst. 9 školského zákona,

53 konzervatoř dle § 16 odst. 9 školského zákona, 56 střední škola dle § 16 odst. 9 školského zákona, 61 mateřská škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

62 mateřská škola při zdravotnickém zařízení, 63 lesní mateřská škola, 64 základní škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 65 základní škola při zdravotnickém zařízení, 66 střední škola při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 81 školní družina

sl. b – kódy skupin profesí pedagogických pracovníků:

1 Učitelé (kromě učitelů pod kódem 9)

2 Vychovatelé

3 Učitelé odborného výcviku (kromě učitelů s kódem 9)

5 Speciální pedagogové (nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací)

7 Ostatní pedagogičtí pracovníci

8 Trenéři

0 Asistenti pedagoga podle § 16 odst. 9 školského zákona

sl. c – kód zdroje financování = 11 (tj. jen státní rozpočet, kromě podpůrných opatření a ESF)

sl. 1 výchozí stav PPČ k 30.9.2019, tj. týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků, který organizace vykázala ve výkaze P1c-01 ke dni 30. 9. 2019.

Údaje ve všech výše uvedených sloupcích, tj. ve sloupcích a, b, c a 1 jsou v internetovém výkazu pro každou organizaci automaticky předvyplněny z dat výkazu P1c-01 odevzdaného touto organizací k datu 30.9.2019. Ve sl. 1 je uveden součet odpovídajících hodnot z oddílů IVb., IVc. a VIII. výkazu P1c-01. Tento údaj může organizace změnit pouze v případě, pokud mezi 30.9.2019 a 30.9.2020 došlo, resp. dojde, k takové změně organizačního uspořádání právnické osoby, která by měla významný vliv na údaje vykázané ve výkaze P 1c-01 k 30.9.2019 (např. sloučení, splynutí, rozdělení právních subjektů). V případě změny předvyplněného údaje ve sl. 1 vyžaduje pořizovací program komentář, ve kterém musí organizace blíže vysvětlit důvody takové úpravy.

Není v žádném případě přípustné měnit data ve sl. 1 z jiných důvodů, např. za účelem opravy nebo doplnění chybně vykázaných dat z roku 2019.

sl. 2 – uvádí se předpokládaná změna v průměrném týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti pro konkrétní kombinaci druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků (u základních škol, středních škol a konzervatoří pouze povinných a povinně volitelných předmětů) k datu 30.9.2020, zajišťované jak v rámci pracovních smluv tak dohod konaných mimo pracovní poměr dohromady, které jsou financovány pouze ze státního rozpočtu s kódem zdroje financování 11 (tedy kromě podpůrných opatření a ESF). Změna předpokládaného stavu k 30.9.2020 se určuje vzhledem k počtu hodin přímé pedagogické činnosti, který byl vykázán souhrnně v oddílech IVb., IVc. a VIII. výkazu P 1c-01 ke dni 30.9.2019 a nyní je uveden, příp. upraven, ve sloupci 1 výkazu P 1d-01. V případě zvýšení se uvádí ve sloupci 2 změna s plusovým znaménkem, v případě snížení s minusovým znaménkem, stav beze změny – uvádí se „0“.

sl.e – je dopočítán automaticky z výchozího stavu (sl. 1) a vykázané předpokládané změny (sl. 2). Jedná se o předpokládaný stav v počtu hodin přímé pedagogické činnosti k 30.9.2020 a slouží pouze pro kontrolu.

Pro předpoklad vzniku nového druhu činnosti anebo nové profese pedagogického pracovníka, které nebyly uvedeny ve výkazu P1c-01 k 30.9.2019, bude v internetovém výkazu P1d-01 možnost nového zadání odpovídající kombinace druhu činnosti a skupiny profesí pedagogických pracovníků.

Údaje o týdenním počtu hodin přímé pedagogické činnosti se uvádějí s přesností na 2 desetinná místa.

Opravy výkazu po odeslání je nutné předem oznámit zpracovatelskému místu a po opravě celý výkaz znovu po provedení kontrol odeslat.

Více informací včetně kontrolních vazeb a příkladů se dozvíte v metodickém pokynu k výkazu P1d-01.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn