Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Finanční správa ČR – aktuálně k elektronické komunikaci

Finanční správa ČR – aktuálně k elektronické komunikaci

tiskové zprávy Finanční správy ČR (dále jen „FS“) ze dne 24.02.2015 vyplývá, že FS bude po přechodné období roku 2015 přijímat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle nově platného ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu také podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, avšak následně potvrzená do 5 dnů buď písemně (např. formou e-tiskopisu) nebo ústně do protokolu nebo dále uvedenými způsoby.

Jak jsem již informovala ve svém blogovém článku ze dne 05.01.2015, platí od 1. ledna letošního roku, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání

  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání,
  • hlášení a vyúčtování,

učinit pouze elektronicky, a to datovou zprávou, která musí být:

  • podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo
  • odeslaná prostřednictvím datové schránky, nebo
  • odeslaná s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Podání učiněné datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo bez ověřené identity podatele s využitím tzv. e tiskopisu pro dodatečné potvrzení podání tedy ze zákona není možné.

Jak se uvádí v předmětné tiskové správě FS, s ohledem na tu skutečnost, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude FS po přechodné období roku 2015 akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu i podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, ale následně potvrzená do 5 dnů například formou e-tiskopisu.

Bližší informace k dané problematice můžete nalézt na internetové stránce FS – viz tyto odkazy:

Finanční správa umožní po přechodné období činit povinné elektronické podání podle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu

Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu.

Poznámka pod čarou:

Připomínám, že termín pro elektronické odeslání vyúčtování

  • daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014 je do 20. března 2015
  • daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2014 je do 1. dubna 2015
  • pojistného na důchodové spoření za rok 2014 je také do 1. dubna 2015.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn