Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Dobrovolné důchodové pojištění

V dnešním blogovém článku se dozvíte, co je dobrovolné důchodové pojištění a v jakých případech je možné ho využít.

Dobrovolné důchodové pojištění je od 1. 1. 1996 součástí systému důchodového pojištění.

Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění (nejčastěji se jedná o zaměstnání nebo podnikání), nebo nejsou účastny důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj.), nemůže být započítána do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a pro výpočet jeho výše.

Proto mají osoby starší 18 let možnost přihlásit se k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, a to z některého z důvodů, které stanovuje zákon, nebo bez udání důvodu.

Kvalifikovanými důvody pro účast na dobrovolném důchodovém pojištění jsou:

  • vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci;
  • soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší oborné škole nebo vysoké škole v ČR;
  • výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995
  • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací;
  • činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele;
  • výkon funkce poslance Evropského parlamentu zvoleného na území ČR;
  • pobyt v cizině z důvodu následování manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem, do místa výkonu práce nebo zahraniční služby.

Přihlášku k účasti mohou podat rovněž osoby, kterých se žádný z výše uvedených důvodů netýká. Pak jde o tzv. dobrovolné důchodové pojištění bez uvedení důvodu. Účast na pojištění je v tomto případě možná v rozsahu nejvýše 15 let a maximálně jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky. Od 1. 2. 2018 je podmínkou účasti na tomto typu pojištění skutečnost, že doba účasti na důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti získaná přede dnem této přihlášky trvala aspoň 1 rok. Dobrovolného důchodového pojištění využívají např. ženy v domácnosti, lidé, kteří pracují ve státě, se kterým nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, příjemci invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, kteří při pobírání tohoto důchodu nepracují.

Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění občan podává u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa jeho trvalého pobytu.

Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy, platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné platí. Měsíční pojistné hrazené v roce 2018 u osoby dobrovolně důchodově pojištěné činí minimálně 2 099 Kč (= 28% z ¼ z 29 979 Kč).

Chce-li se občan z účasti na dobrovolném důchodovém pojištění odhlásit, může tak učinit kdykoliv podáním odhlášky na OSSZ.

zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Bližší informace k dobrovolnému důchodovému pojištění naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, případně se obraťte na pracovníky OSSZ, kteří poskytnou odbornou pomoc např. při stanovení délky doby pojištění, kterou je nutno dodatečně získat zaplacením pojistného na dobrovolné důchodové pojištění nebo na pracovníky Call centra ČSSZ (tel.: 800 050 248).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn