Náhrada mzdy, platu při dočasné pracovní neschopnosti

 

Řeší Zákoník práce § 192 odst. 1, kdy zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu.

 

V jaké výši a za které pracovní dny (směny) se náhrada mzdy poskytuje?

Zákonem stanovená (základní) výše náhrady mzdy:

1) při dočasné pracovní neschopnosti:

– za prvé 3 pracovní dny (směny) náhrada mzdy nepřísluší (nejdéle však za 24 hodin),

– od 4. pracovního dne (směny) náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

2) při karanténě:

– za prvé 3 pracovní dny (směny) náhrada mzdy přísluší ve výši 25 % průměrného redukovaného výdělku,

– od 4. pracovního dne (směny) přísluší náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

 

Přehled redukčních hranic pro nemocenské (denní) a pro náhradu mzdy (hodinové) – rok 2013

redukční hranice

pro nemocenské   (denní)

vynásobení   koeficientem

pro náhradu mzdy   (hodinové)

po zaokrouhlení

Redukce PHV

I.

863,– Kč

x 0,175

151,025 Kč

151,03 Kč

90%

II.

1.295,– Kč

x 0,175

226,625 Kč

226,63 Kč

60%

III.

2.589,– Kč

x 0,175

453,075 Kč

453,08 Kč

30%

 

Příklad:

Průměrný hodinový výdělek (PHV) (je stejný pro nemoc i pro karanténu) zaměstnance je 141,09 Kč,

Počet hodin pracovní neschopnosti (nemoci) pro náhradu mzdy je 96 hodin

Redukce PHV:

do 151,03Kč redukce na 90%

PHV 141,09* 90% = 126,9810Kč, zaokrouhlíme na 126,981Kč.

Redukovaný průměrný hodinový výdělek:

Náhrada mzdy (nemoc) 96 hodin

60% PHV  z 126,981Kč  tj. 76,1886Kč * 96 hodin= 7314,1056 Kč zaokrouhlíme na 7315 Kč.

Náhrada mzdy tedy bude u zaměstnance ve výši 7315 Kč

 

Jaký je rozdíl mezi nemocenským a náhradou mzdy? 

Náhrada mzdy je vyplácena zaměstnavatelem a náleží po dobu od 3. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti do 21. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Nemocenské je vypláceno Českou správou sociálního zabezpečení od 21. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.

 

Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem.

Příklad:

Zaměstnanec má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku, pracuje osm hodin denně. Zaměstnanec si odpracuje celou směnu a téhož dne mu vznikne pracovní neschopnost, dočasná pracovní neschopnost se zadá až od následujícího dne.

 

Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

Příklad:

Zaměstnanec odpracoval část směny například 3 hodiny ze své pracovní doby a poté šel k lékaři, kde byl ošetřujícím lékařem uznán práce neschopným. Za tento den mu přísluší poměrný díl náhrady mzdy.

 

Pokud pojištěnci po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vznikne v následujícím kalendářním dni další dočasná pracovní neschopnost, považuje se tato dočasná pracovní neschopnost za pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti. (§ 55 odst. 4 Zákona o nemocenském pojištění)

Příklad:

Zaměstnankyně je v neschopnosti po operaci kolene, po ukončení neschopnosti (ortopedie) například v úterý a ve středu zaměstnankyně je objednaná na další plánovanou operaci na gynekologii, vznikne tedy další dočasná pracovní neschopnost. Tato nová pracovní neschopnost se považuje za pokračování předcházející. Neschopenku však vystaví ošetřující lékař na gynekologii. Je však nutné, aby u obou dočasných pracovních neschopností byl stejný zaměstnavatel tj. jednalo se o jeden a ten samý pracovní poměr.

 

Kdo vydává potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti?

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydává ten, kdo ji zjistil – tedy ošetřující lékař. V případě lázeňské léčby je to však lázeňský lékař a v případě přijetí jako doprovodu nezletilého dítěte lékař ošetřující dítě. Potvrzení nemůže vydat zařízení záchranné a pohotovostní služby.

 

Od kdy začíná dočasná pracovní neschopnost? Je možné o ní vydat potvrzení i zpětně?

Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, kdy ji ošetřující lékař zjistil. Pokud však osoba nemohla navštívit ošetřujícího lékaře včas (např. protože lékař měl dovolenou), může lékař rozhodnout, že vznikla již dříve. Nejvýše však tři dny zpět. Pokud by šlo o delší období, byl by potřeba také souhlas okresní správy sociálního zabezpečení.

 

Kdo rozhoduje o povolení (změně) vycházek?  

O povolení vycházek nebo změně jejich rozsahu a doby rozhoduje váš ošetřující lékař na základě vašeho zdravotního stavu. Je jenom na něm, aby posoudil, zda je ve vašem případě vhodné povolit vycházky. Na vašem zdravotním stavu záleží také stanovení rozsahu vycházek.

Lékaři se často odvolávají na posudkové lékaře správy sociálního zabezpečení s tvrzením, že posudkoví lékaři jim přikazují či zakazují rozhodnout určitým způsobem. Posudkoví lékaři však nemají právo takto zasahovat do kompetencí lékaře.

 

Jak postupovat, když bych chtěl změnit rozsah vycházek?  

Můžete svého ošetřujícího lékaře požádat o změnu režimu, resp. o povolení vycházek.

 

Jak postupovat, pokud mi lékař nepovolí vycházky či jejich změnu?  

Pokud lékař nevyhoví vaši žádosti, tak ho požádejte, ať vám dá toto své rozhodnutí písemně. Pokud podle vašeho názoru bude stanovený rozsah vycházek nesprávný (např. bezdůvodně krátký), můžete podat proti rozhodnutí opravný prostředek – návrh na přezkoumání lékařského posudku.

Návrh se podává poskytovateli, který posudek vydal (teda ošetřujícímu lékaři). Návrh lze podat do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení rozhodnutí lékaře o vycházkách. Tento návrh však nemá odkladný účinek, to znamená, že rozhodnutí lékaře platí ode dne vystavení a vy se musíte řídit rozhodnutím lékaře, tj. dodržovat lékařem stanovený režim vycházek.

Při prokázání důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine.
Pokud vám na základě opravného prostředku lékař nebo vedoucí zdravotnického zařízení nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, v ostatních případech do 30 dnů, příslušnému správnímu orgánu (registrujícímu orgánu nebo zřizovateli).

 

Může OSSZ rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti? 

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) provádí svým lékařem kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti. Zjistí-li OSSZ, že nejsou důvody pro trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Zpravidla tak učiní za osobní účasti posuzovaného pacienta. Lékař OSSZ však může v některých případech rozhodnout o ukončení DPN také bez osobního vyšetření pacienta.

 

Jak postupovat, když OSSZ rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti?  

Podle zákona máte lhůtu 15 dní na podání odvolání proti rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti. V rozhodnutí byste měla být o této možnosti poučena, pokud se tak nestane, máte právo podat odvolání do 90 dnů.

Odvolání musí obsahovat: vaše jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu vám bude dále doručováno), označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal (ve vašem případě se jedná o okresní správu sociálního zabezpečení). Další důležitou náležitostí je číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí. Nakonec je také nutné uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Nerozhodne-li se správní orgán, který rozhodnutí vydal, plně vyhovět odvolání, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, tedy České správě sociálního zabezpečení, která o odvolání rozhodne.

 

Co mám dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti?

Pokud máte za to, že posouzení dočasné pracovní neschopnosti vaším ošetřujícím lékařem není správné, můžete do tří dnů ode dne obdržení posouzení podat návrh na přezkoumání. Návrh se podává prostřednictvím ošetřujícího lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení. To znamená, že návrh musíte adresovat vedoucímu zdravotnického zařízení, ale návrh předáte ošetřujícímu lékaři, který jej následně sám předá vedoucímu. (Pokud lékař nemá vedoucího, podává se návrh přímo ošetřujícímu lékaři.) Jestliže vedoucí (případně přímo ošetřující lékař) návrhu nevyhoví, postoupí jej do pěti dnů příslušnému správnímu úřadu. Tím je ten orgán, který zdravotnické zařízení zřídil nebo registroval. Většinou se jedná o krajský úřad nebo ministerstvo zdravotnictví. Ten odvolání buď zamítne, nebo posouzení zruší a vrátí k vydání nového nebo doplňujícího.

 

Čím je významný 180. den trvání dočasné pracovní neschopnosti?  

Lékař má po 180 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti povinnost ukončit pracovní neschopnost, pokud je Váš zdravotní stav stabilizovaný (tudíž nemusíte být plně vyléčený).

 

Které údaje lékař může a které nesmí sdělit zaměstnavateli?

Lékař ze zákona nesmí uvést diagnózu, pro kterou je pacient shledán dočasně práce neschopným. Naopak je povinen sdělit zaměstnavateli na jeho žádost místo pobytu a rozsah a dobu povolených vycházek. A to i po uplynutí prvních čtrnácti dnů dočasné pracovní neschopnosti.

 

Kdy mohou přijít kontroly?

Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu nebo svátcích. Zákonem není stanovený čas, ve kterém může kontrola přijít. Může k ní proto dojít prakticky kdykoli, i když všeobecně je přijímáno, že v době od 22 hod do 6 hod je noční klid a kontroly by představovaly spíše rušení klidu a léčebného režimu práce neschopného.

 

Je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat mě během dočasné pracovní neschopnosti?

Ano, ale pouze během prvních 21 dní. Navíc smí kontrolovat pouze to, zda zaměstnanec dodržuje místo pobytu a stanovené vycházky. Po uplynutí 21 dnů pracovní neschopnosti může pouze podat podnět okresní správě sociálního zabezpečení, aby provedla kontrolu ona.

 

Právní předpisy:

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít