Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

Aktuální informace z 5.3.2021 k původnímu blogovému článku z 2.3.2021 –  Návrh MPSV na 100% „nemocenskou“ poslanci nepodpořili a do Senátu poslali obdobnou verzi „izolačky“ jakou MPSV představilo před několika týdny. Senát dne 4.3.2021 vyplácení mimořádného příspěvku podpořil – čeká se na podpis prezident republiky. Podrobnosti viz blogový článek „Izolačka“ ze dne 5.3.2021.

Vláda ČR schválila na svém včerejším jednání (1.3.2021) návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení náhrady příjmu zaměstnanců v karanténě či izolaci z důvodu infekčního onemocnění. V takovém případě bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy, platu, nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti) ve výši 100% průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnanec tedy dostane 90% své hrubé mzdy.

Podle stávající právní úpravy (viz § 192 až 194 zákoníku práce) přísluší zaměstnancům v základním pracovněprávním vztahu v prvních 14ti kalendářních dnech trvání nařízené karantény náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody, pokud tito zaměstnanci splňují podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění, a to ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku za pracovní dny a tzv. placené svátky.

Podle jiných právních předpisů přísluší dalším skupinám zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, namísto náhrady mzdy nebo platu za dobu prvních 14ti kalendářních dnů nařízené karantény plat nebo odměna ve snížené výši 60% (§ 128 zákona o státní službě, § 34 odst. 4 zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, § 72 odst. 7 zákona o obcích, § 47 odst. 7 zákona o krajích a § 53 odst. 7 zákona o hlavním městě Praze).

Naopak vojákům z povolání náleží v době karantény služební plat (§ 68k odst. 2 zákona o vojácích z povolání) a příslušníkům bezpečnostních sborů služební příjem (§ 124 odst. 5 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), tj. výše jejich příjmu není dotčena.

Vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě (viz tento odkaz) nyní zamíří k rychlému projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Zvýšení náhrady příjmu nebude náležet zaměstnanci, pokud mu byla nařízena karanténa v období do 5 dnů od dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovní nebo služební cesty. Nebude mu tedy náležet, pokud byla nařízena karanténa z důvodu soukromého pobytu zaměstnance v zahraničí.

Nárok na zvýšenou náhradu příjmu by měl platit od 1.3.2021 do 30.4.2021. Zvýšená náhrada příjmu bude příslušet zaměstnanci při karanténě/izolaci nařízené po 28.02.2021.

Zvýšená náhrada příjmu bude osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, a tudíž se ani nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro placení sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnavatel náhradu příjmu (celou částku, tj. plnou výši) odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za podmínky, že náhradu příjmu podle zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě vyplatil nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém si náhradu příjmu odečetl od pojistného.

Nárok na odečet lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény.

Odečet si zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopisu (jeho podobu určí pro tyto účely ČSSZ), na kterém zároveň uvede údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje a úhrn náhrady příjmu, který od pojistného odečítá.

Bude-li částka, kterou v kalendářním měsíci zaměstnavatel odečítá z částky pojistného vyšší než pojistné za tento kalendářní měsíc, považuje se tento rozdíl za přeplatek na pojistném. Podání předmětného tiskopisu se bude považovat za žádost o vrácení přeplatku pojistného, které bude OSSZ povinna vrátit. Taková situace může nastat zejména u malých zaměstnavatelů, kdy by většině zaměstnanců byla nařízena karanténa a úhrn částek vyplacených na náhradě příjmu při karanténě by převýšil povinnou platbu pojistného za daný měsíc.

Mzdový a personální systém ALFA MZDY AVENSIO

Jakmile bude zákon o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě zveřejněn ve Sbírce zákonů a bude k dispozici ze strany ČSSZ výše uvedený předepsaný tiskopis, připravíme pro všechny uživatele systému ALFA MZDY AVENSIO novou verzi, která bude veškeré potřebné změny obsahovat.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn