Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Změna rozhodné částky pro určení výše mzdových nároků zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 94/2023 Sb. ze dne 17. března 2023 se s účinností od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 mění rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci od 1. května 2023

Na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 94/2023 Sb. ze dne 17. března 2023 se s účinností od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 mění rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Výše rozhodné částky od 1. května 2023

Účinnost tohoto sdělení je od 1. května 2023 do 30. dubna 2024 a výše rozhodné částky je 40.353 Kč. Tuto částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

Podmínky pro uplatnění mzdových nároků

Mzdové nároky si může uplatnit zaměstnanec, jehož zaměstnavatel je v platební neschopnosti u Úřadu práce a to písemnou žádostí.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci, včetně doplatku podle § 9 odst. 7 zákona č. 118/2000 Sb., nesmí přesáhnout za 1 měsíc 1,5 násobek rozhodné částky. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu zaměstnavatele.

Lhůta pro uplatnění mzdových nároků

Informace o zaměstnavateli, jehož zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce současně s informací o lhůtě, ve které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit, vyvěsí Úřad práce ČR na své úřední desce neprodleně poté, co se o platební neschopnosti dozví.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy jsou informace zveřejněny na úřední desce Úřadu práce ČR. Vláda může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit.

Pokud uplatní své mzdové nároky u Úřadu práce alespoň 1 zaměstnanec, Úřad práce vyzve zaměstnavatele, aby nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy předložil písemný seznam dlužných mzdových nároků všech svých zaměstnanců za rozhodné období.

Termín a způsob uspokojení mzdových nároků

Souhlasí-li výše mzdových nároků a doba, za kterou zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky s písemným vykázáním dlužných mzdových nároků, Úřad práce ČR do 10 dnů od předložení tohoto vykázání oznámí zaměstnanci termín a způsob uspokojení mzdových nároků a předá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě.

Úřad práce před uspokojením mzdových nároků zaměstnance z nich provede srážky a odvody, které měl provést za zaměstnance zaměstnavatel za příslušná měsíční období. Krajská pobočka Úřadu práce rovněž oznámí ČSSZ a zdravotní pojišťovně výši pojistného a údaje o zaměstnavateli, za jehož zaměstnance uvedené pojistné odvádí.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn