Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Zaměstnávání mladistvých zaměstnanců

V dnešním článku se dozvíte základní povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, a jaké práce jsou jim zakázány.

Mladistvými zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší 18 let (viz ustanovení § 350 odst. 2 zákoníku práce).

Pracovní podmínky mladistvých řeší ustanovení § 243 a násl. Zákoníku práce.

Obdobně jako u úpravy zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, také zvláštní pracovní úprava podmínek mladistvých respektuje biologický a společenský faktor této sociální skupiny. Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců. Smí je zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji.

K povinnostem zaměstnavatele, který zaměstnává mladistvé, patří i zabezpečení vyšetření lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby:

  • před vznikem pracovního poměru,
  • před převedením na jinou práci,
  • pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Povinností mladistvého zaměstnance je těmto lékařským vyšetřením se podrobit.

Zaměstnavatel dále musí v souvislosti se zaměstnáváním mladistvých respektovat určitá omezení, stanovená v rámci obecné úpravy pracovního poměru – viz zejména ustanovení:

Práce zakázané mladistvým

Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi:

  • pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol,
  • které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví, jejichž konkrétní vymezení stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která stanoví i podmínky, za nichž mohou mladiství  výjimečně konat takové práce z důvodu přípravy na povolání  (k tomu viz vyhláška č. 288/2003 Sb.). Zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na zaměstnance ve věku do 21 let.
  • při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu,
  • při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Také se zakazuje mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný a noční práce bezprostředně navazuje na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu.

V případě, že je zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože její výkon je mladistvým zakázán nebo proto, že podle lékařského posudku ohrožuje jeho zdraví, je zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý moci tuto práci konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci.

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnaní. Seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, kterou takový zaměstnanec vykonává.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn