Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Základní povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Povinnosti, které je zaměstnavatel povinen plnit v oblasti zdravotního pojištění, jsou dány zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěnízákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

            Podle ustanovení § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnavatel povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:

  • nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení,
  • změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud je mu tato skutečnost známa,
  • skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy.

            Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.

            O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

            Podle ustanovení § 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnavatel plátcem části pojistného za své zaměstnance.

            Podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění vzniká povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (viz § 2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v ustanovení § 6 téhož zákona.

            V souladu s ustanovením § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli za nesplnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 10 téhož zákona pokutu až do výše 200.000,– Kč.  Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

            Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem, nejdéle však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

            Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnavatel povinen příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100.000 Kč.

            Na základě ustanovení § 45 odst. 1 téhož zákona může příslušná zdravotní pojišťovna vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní služby.

            Přirážku k pojistnému lze vyměřit až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců (viz § 45 odst. 2). Platební výměr na přirážku k pojistnému za kalendářní rok lze vystavit nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž nastaly důvody pro vyměření přirážky (viz § 45 odst. 3).

            Podle ustanovení § 25 zákona o pojistném na zdravotní pojištění je zaměstnavatel povinen:

  • sdělit obchodní název, právní formu právnické osoby, sídlo, identifikační číslo osoby a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného; je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, sděluje též jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště.
  • oznámit zdravotní pojišťovně, které odvádějí pojistné, do osmi dnů změnu údajů podle předchozího odstavce a dále ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace.
  • nejpozději v den splatnosti pojistného předat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují.
  • vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny je povinen předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla každého zaměstnance.

            Skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích jsou zaměstnavatelé povinni doložit.

            V souladu s ustanovením § 26 zákona o pojistném na zdravotní pojištění může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli za jednotlivé nesplnění nebo porušení některé z povinností pokutu až do výše 50 000 Kč. Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy se příslušná zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

            Ustanovení § 5 zákona o pojistném na zdravotní pojištění dále ukládá zaměstnavateli povinnost odvádět část pojistného na zdravotní pojištění, které je povinen hradit za své zaměstnance, i část pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy / platu, a to i bez souhlasu zaměstnance.

            Pojistné podle předchozího odstavce se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Odvádí se na účet příslušné zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěnec (tj. zaměstnanec) pojištěn.

            V případě, že zaměstnavatel nesplní tuto povinnost a pojistné neuhradí ve stanovené lhůtě nebo uhradí pojistné v nesprávné výši, je podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o pojistném na zdravotní pojištění povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém nebylo pojistné zaplaceno nebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Přečtěte si také článek o povinnostech zaměstnavatele v důchodovém pojištění.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn