Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Základní povinnosti zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance

Základní povinnosti

Úmrtím zaměstnance jeho pracovní poměr zaniká, a to na základě ustanovení § 48 odst. 4 zákoníku práce. Zanikají i ostatní základní pracovněprávní vztahy, nejčastěji se jedná o dohodu o pracovní činnosti nebo o dohodu o provedení práce.

Zákoník práce stanoví, kdo je oprávněn uplatnit po zemřelém jeho práva, např. nevyplacenou mzdu nebo náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Peněžitá práva zaměstnavatele naopak po smrti zaměstnance uplatnit nelze.

V případě úmrtí zaměstnance v době trvání pracovního poměru musí zaměstnavatel ve vztahu k pozůstalým rozlišovat, zda k úmrtí došlo následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, či se jedná o jakékoliv jiné úmrtí.

ustanovení § 328 odst. 1 zákoníku práce je uvedeno, že peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí nezanikají. Do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová a platová práva ze základních pracovně právních vztahů postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti. Předmětem dědictví se stávají až v případě, že tyto osoby nejsou nebo jejich výše přesáhne trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

Podle ustanovení § 328 odst. 2 zákoníku práce zanikají peněžitá práva zaměstnavatele smrtí zaměstnance, s výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodů i výše, a práv na náhradu škody způsobené úmyslně.

Peněžitá práva zaměstnavatele, která smrtí zaměstnance nezanikla, jsou povinni uspokojit dědici zaměstnance.

Zákoník práce ve svém ustanovení § 375 vyjmenovává druhy náhrad v případě odškodnění pozůstalých po zaměstnancích, kteří zemřeli na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zaměstnavatel je povinen poskytnout:

  • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením,
  • náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
  • náhradu nákladů na výživu pozůstalých,
  • jednorázové odškodnění pozůstalých,
  • náhradu věcné škody.

Povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení

Při úmrtí pojištěnce se předkládá Evidenční list důchodového pojištění na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím stanovené, popřípadě do tří měsíců od úmrtí, nedošlo-li k jeho vyžádání dříve (viz ustanovení § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Dále je zapotřebí podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, tj. ode dne úmrtí zaměstnance, Oznámení o skončení zaměstnání (viz ustanovení § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Povinnosti vůči zdravotní pojišťovně

Ukončení zaměstnání se oznamuje do 8 dnů na tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele (viz ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Postup v programu AVENSIO Software

Nastavení zániku pracovního poměru (DPČ, DPP) z důvodu úmrtí zaměstnance provedete na záznamu o pracovním poměru (DPČ, DPP) kódem 90 v poli Ukončení, nezapomeňte zapsat datum úmrtí do pole Do.

Odhlášku na příslušnou ZP vygenerujete a zpracujete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Zdravotní pojišťovny – Tisk a úpravy hlášení ZP.

Odhlášku na příslušnou OSSZ vygenerujete a zpracujete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění – Tisk a úpravy hlášení OSSZ.

ELDP vygenerujete a zpracujete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list – Evidenční list – Tisk a úpravy ELDP.

Automatické proplacení nevyčerpané dovolené nastavíte v okně Zůstatky a nároky dovolené zatržením podmínky Proplatit při skončení. Uvedené okno otevřete na kartě zaměstnance, záložka Náhrady tlačítkem tří teček.

Průměrný měsíční výdělek zaměstnance zjistíte buď pomocí sestavy 981110_Průměrný měsíční hrubý a čistý výdělek (viz menu programu Hlavní nabídka – Zpracování – Průměrné výdělky) nebo na kartě zaměstnance – záložka Náhrady.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn