Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Vliv změny minimální mzdy od 1.1.2016 na další oblasti

Jak jsem již psala ve svém blogovém článku ze dne 21.8.2015, dojde od 1.1.2016 ke zvýšení sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy – viz nařízení vlády č. 233/2015 Sb. ze dne 20.08.2015 uveřejněné v částce 96 Sbírky zákonů.

Dovoluji si nyní připomenout, na co také bude mít uvedená změna vliv:

Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ

Minimální mzda je v oblasti zdravotního pojištění minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance a také pro osoby bez zdanitelných příjmů (viz zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění). Pojistné z minimálního vyměřovacího základu tedy od 1.1.2016 bude činit 13,5 % z 9.900,– Kč 1.337,– Kč (dosud 1.242,– Kč).

Daňový bonus

Minimální mzda se také promítá při posuzování nároku poplatníka daně z příjmů na daňový bonus, neboť podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může daňový bonus uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období, tj. k 1.1.2016 6x 9.900,– Kč = 59.400,– Kč (v roce 2015 6x 9.200,– Kč = 55.200,– Kč).

Dále je v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů stanoveno, že je plátce daně povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů – tj. od 1.1.2016 4.950,– Kč (v roce 2015 = 4.600,– Kč). Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50,– Kč, maximálně však do výše 5.025,– Kč měsíčně.

Poznámka: Nárok na daňový bonus v rámci ročního zúčtování záloh za rok 2015 vznikne zaměstnanci, který si za tento rok vydělal minimálně 55.200,– Kč (6x 9.200,– Kč).

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Podle ustanovení § 117 zákoníku práce (podnikatelská sféra) činí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj. od 1.1.2016 nejméně 5,87 Kč (v roce 2015 = nejméně 5,50 Kč) při 40 hodinové týdenní pracovní době.

Podle ustanovení § 128 zákoníku práce (státní sféra) činí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. od 1.1.2016 nejméně 495,– Kč (v roce 2015 nejméně 460,– Kč).

Evidence uchazečů o zaměstnání

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy tj. od 1.1.2016 nepřesáhne 4.950,– Kč (v roce 2015 4.600,– Kč), nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy tj. od 1.1.2016 nepřesáhne 4.950,– Kč (v roce 2015 4.600,– Kč).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn