Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Ukončení studia a sociální pojištění

Mnoho studentů středních a vysokých škol, kteří v těchto dnech ukončili anebo ukončí studium, se zajímá, zda a případně od kdy musí odvádět pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“). Odpověď na tuto otázku však nemůže být jednoznačná, neboť záleží na konkrétní situaci:

Pokud absolvent po ukončení studia nezahájí výdělečnou činnost, nemá povinnost odvádět pojistné (a to bez ohledu, zda bude či nebude veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání). Má však možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Jestliže absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, odvádí za něj pojistné zaměstnavatel (a plní další povinnosti s tím související – např. zasílá do evidence České správy sociálního zabezpečení oznámení o nástupu do zaměstnání, evidenční list důchodového pojištění, …). Toto neplatí v případě, že se jedná o tzv. zaměstnání malého rozsahu (ať již např. na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti), kdy příjem za kalendářní měsíc nedosahuje 2.500,– Kč a dále o činnost konanou na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10.000,– Kč.

V případě zahájení podnikání, které je hlavní samostatnou výdělečnou činností, je nutné toto oznámit Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle trvalého bydliště. Vzniká povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná.

S konkrétními dotazy týkající se odvodu pojistného na sociální zabezpečení nebo např. důchodového a nemocenského pojištění poradí odborní zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení – kontakty naleznete zde.

Související právní předpisy

Důchodové pojištění, nemocenské pojištění zaměstnanců, sociální zabezpečení OSVČ atd. je upraveno těmito právními předpisy (odkazy směřují na Portál veřejné správy):

zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

vyhláškou č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění,

zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

 

zdroj: www.cssz.cz

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn