Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Uchazeč o zaměstnání a nekolidující zaměstnání – změna týkající se DPP

Na základě novely ustanovení § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti provedené zákonem č. 206/2017 Sb. ze dne 8.6.2017, nebude s účinností od 29.7.2017 výkon činnosti uchazeče o zaměstnání na základě dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) považován za nekolidující zaměstnání.

Podle přechodných ustanovení (viz Čl. II novely) nebrání výkon činnosti na základě DPP, kterou uchazeč o zaměstnání uzavřel v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne nabytí účinnosti novely, tj. do dne 29.7.2017, po dobu 3 měsíců od tohoto data (tj. do 28.10.2017) vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z toho tedy vyplývá, že uchazeč s DPP uzavřenou před 29.7.2017 bude splňovat podmínky pro zařazení a vedení v evidenci ještě do 28.10.2017. Poté bude z evidence vyřazen.

Pro úplnost a pro srovnání uvádím celé ustanovení § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti ve znění účinném do 28.7.2017 včetně:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.“

a od 29.7.2017:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.“

Shrnutí:

Předmětná novela zákona o zaměstnanosti zrušuje možnost přivydělat si v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání na DPP. Dosud si takto mohl uchazeč o zaměstnání zaevidovaný u Úřadu práce měsíčně přivydělat až polovinu minimální mzdy (tj. v letošním roce až 5 500 korun měsíčně). Nově to bude možné jen na pracovní/služební poměr nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Závěrem připomínám, že pobírá-li uchazeč o zaměstnání podporu v nezaměstnanosti a najde si nekolidující zaměstnání, tak dojde k zastavení výplaty podpory, neboť takový souběh není možný.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn