Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Studenti a sociální pojištění

Studentem se rozumí osoba, která se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Co je považováno za přípravu na budoucí povolání stanovuje § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Dokud není student výdělečně činný, není účasten nemocenského pojištění a nemá tedy povinnost odvádět pojistné. Z toho vyplývá, že během studia nemá ani nárok na žádné dávky nemocenského pojištění (nemocenské, mateřská atd.).

Zaměstnaný student je zpravidla nemocensky pojištěn a má na dávky nemocenského pojištění nárok. Totéž platí pro podnikajícího studenta, pokud si nemocenské pojištění platí dobrovolně.

Co se týče důchodového pojištění, tak studenti ho platit povinně nemusí. Doba studia není dobou důchodového pojištění ani tzv. náhradní dobou, což znamená, že se nezapočítává do doby potřebné pro nárok na starobní důchod. K účasti na důchodovém pojištění se však studenti starší 18 let mohou přihlásit dobrovolně a hradit pojistné alespoň v minimální výši, pak se doba studia pro budoucí nárok na starobní důchod počítat bude. Přihlášku je možné podat kdykoliv, tj. jak v průběhu studia, tak kdykoliv po jeho skončení. Obdobně je to s placením pojistného, které je možné hradit průběžně nebo kdykoliv po skončení studia. Pokud student při studiu vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění, je povinen odvádět pojistné a tato doba se mu do důchodu započítá.

Stanou-li se studenti v důsledku úrazu nebo nemoci invalidními, může jim být za splněných požadovaných podmínek přiznán invalidní důchod. Základní podmínkou pro nárok na invalidní důchod je uznání invalidity posudkovým lékařem ČSSZ a dále získání zákonem stanovené potřebné doby pojištění. Tato doba je závislá na věku žadatele. Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění, kromě doby vedení v evidenci úřadu práce, považuje též doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v ČR, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky a také prvních 6 let studia po 18. roce věku.

Pokud studentovi do jeho 26 let zemře rodič, má za určitých zákonných podmínek nárok na důchod sirotčí. Nárok vznikne, pokud zemřelá osoba pobírala starobní či invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnila podmínku potřebné doby důchodového pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod.

Pokud jde o pracující nebo podnikající studenty, může jim vzniknout povinná účast na nemocenském a důchodovém pojištění a tím i povinnost platit pojistné. Zda jsou z titulu zaměstnání pojištěni, záleží na základě jakého pracovněprávního vztahu pracují a také na výši dosaženého příjmu. Studenti pracující na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti jsou pojištěni, pokud jejich měsíční příjem sjednaný ve smlouvě nebo skutečně dosažený z pracovní činnosti dosáhne alespoň částky 3.500,– Kč. Účast na pojištění nevzniká z tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy sjednaný/skutečně dosažený příjem nedosahuje 3.500,– Kč za měsíc.

Činnost konaná na základě dohody o provedení práce nezakládá účast na pojištění, pokud výše zúčtovaného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10.000,– Kč. V měsících, ve kterých příjem z DPP tuto částku přesáhne, je student účasten pojištění a takové období se započítává do doby důchodového pojištění pro nárok na důchod.

Více podrobností se dozvíte v příručce ČSSZ „Informace pro studenty z oblasti sociálního zabezpečení“ – ke stažení zde.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nová telefonní čísla

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 12. 6. 2024 nás zastihnete výhradně na nových telefonních číslech a to:

226 400 400 hotline ke mzdovému programu AVENSIO SW
226 400 404 hotline k docházkovému programu ATTENDO SW
724 155 596 požadavky týkající se objednávek školení a konferencí AKADEMIE MEZD
226 400 402 RECEPCE
775 991 021 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Případně nám prosím zasílejte své dotazy písemně na e-mail:

hotline@avensio.cz  pro mzdový program 
hotline@attendo.cz  pro docházkový program
info@akademiemezd.cz pro školení a konference 

Více o novém systému fungování zákaznické linky se dočtete v článku ZDE.

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný den.

Váš AVENSIO Tým