Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Solidární zvýšení daně v roce 2021

V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 701 168 Kč (v roce 2020 = 1 672 080 Kč).

Konkrétně je v ustanovení § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), uvedeno, že se při výpočtu podle ustanovení § 16 téhož zákona zvýší daň o solidární zvýšení daně. Solidární zvýšení daně činí 7% z kladného rozdílu mezi

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (= 1 701 168 Kč /48x 35 441 Kč/).

Průměrná mzda se počítá jako násobek všeobecného vyměřovacího základu (dále jen „VVZ“) za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje a přepočítávacího koeficientu, tj. VVZ za rok 2019 = 34 766 Kč x koeficient pro přepočet = 1,0194 (viz nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21.09.2020).

Ze shora uvedeného vyplývá, že se solidární zvýšení daně netýká příjmů z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů (§ 10 ZDP).

Tzv. solidární přirážka se bude vybírat již při stanovení záloh na daň, tj. měsíčně. Solidární zvýšení daně u zálohy upravuje ustanovení § 38ha ZDP:

㤠38ha

Solidární zvýšení daně u zálohy

(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.

(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

  1. a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
  2. b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (pozn. pro rok 2021 = 141 764 Kč /4x 35 441 Kč/).

(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.“

Podle § 38g odst. 4 ZDP je daňové přiznání povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně. Povinnost podat daňové přiznání za rok 2021 z důvodu solidárního zvýšení daně bude mít pouze ten zaměstnanec, jehož celkový roční příjem přesáhne částku 1 701 168 Kč. Jinými slovy, poplatník bude muset podat daňové přiznání pouze tehdy, když se jeho daň za zdaňovací období roku 2021 zvýší o solidární daň. Takovou povinnost poplatník nebude mít v případě, kdy se např. pouze jedna jeho záloha z příjmů ze závislé činnosti zvýší o solidární daň podle § 38ha ZDP, ale jeho daň se za dané zdaňovací období nezvýší o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. V takovém případě může plátce (zaměstnavatel) tomuto poplatníkovi (zaměstnanci) provést roční zúčtování záloh.

Program ALFA MZDY AVENSIO:

Mzdový a personální program ALFA MZDY AVENSIO Software počítá samozřejmě solidární zvýšení daně automaticky. Jeho výše je vidět na kartě zaměstnance v záložce mzdového lístku v poli „Daň solidární“.

Přehled zaměstnanců, u kterých budou v průběhu roku 2021 zálohy na daň zvýšeny o tzv. solidární přirážku, vytisknete v programu pomocí sestav 420111_Daně – seznam nebo 420611_Výpočet daně u zaměstnance. Obě sestavy jsou uložené v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Daně. Solidární přirážka se promítne také do mzdových listů zaměstnanců – viz sestava 350111_Mzdový list úplný (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Mzdový list).

Budete-li mít jako uživatel systému ALFA MZDY AVENSIO jakékoliv dotazy týkající se solidárního zvýšení daně, kontaktujte pracovníky konzultační linky. Jsou k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hod. a rádi Vám pomohou.

Závěrem upozorňuji, že je v legislativním procesu schválení zrušení superhrubé mzdy. Je tedy otázkou, jak se toto dotkne solidární přirážky v roce 2021. Proto sledujte blog na těchto internetových stránkách, o vývoji vás budeme pochopitelně informovat.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn