Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zásadní změny v oblasti sociálního pojistného v roce 2023

Zaměstnavatelé získají slevu na pojistném za zaměstnance díky novele zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

mzdové účetnictví Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti přinese pro určité skupiny zaměstnanců slevy na pojistném za zaměstnavatele. Přečtěte si, kdo a za jakých podmínek bude moci tyto slevy uplatnit a jaké výše budou dosahovat.  

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 22. července byl ve Sbírce zákonů, částce 97, zveřejněn očekávaný zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento zákon přináší zásadní změny týkající se pojistného. Účinnost zákona je od 1. února 2023.

Na jaké skupiny zaměstnanců se změny vztahují?

Důležitým bodem této novely je sleva na pojistném pro určité skupiny osob vyjmenované v § 7a tohoto zákona. Můžeme říci, že tato novela podporuje kratší pracovní úvazky. Podle § 7a odst. 1 má zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, které jsou uvedené § 7a odst. 1 písm. a) až f), tedy:

 • Osoby starší 55 let
 • Osoby pečující o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů
 • Osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v I. – IV. stupni
 • Osoby připravující se na budoucí povolání studiem
 • Osoby, které v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za které se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci
 • Osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti
 • Osoby mladší 21 let

a zároveň jejich stanovená kratší pracovní nebo služební doba činí 8 – 30 hodin týdně.

Výjimky, kdy nelze slevu na pojistném za zaměstnavatele uplatnit

Výjimky, kdy si zaměstnavatel nebude moci uplatnit slevu na pojistném za zaměstnance, jsou uvedeny v § 7a odst. 3. Jedná se o následující situace:

 • Úhrn příjmů ze všech zaměstnání (pracovní a služební poměr) u jednoho zaměstnavatele je za kalendářní měsíc vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze zaměstnání (pracovní a služební poměr) u jednoho zaměstnavatele, který připadá na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy
 • Odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru
  u jednoho zaměstnavatele, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby překročí 138 hodin v kalendářním měsíci. Pokud zaměstnanec nastoupí v průběhu měsíce, limit se poměrně upraví. Výsledek se zaokrouhlí na celé hodiny směrem nahoru
 • Zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaný za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
 • Zaměstnanec zaměstnavatele je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce

Výše slevy a podmínky uplatnění slevy

Sleva na pojistném může být poskytnuta pouze jednomu zaměstnavateli v kalendářním měsíci a to v případě, že zaměstnavatel oznámí České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu ještě před samotným uplatněním. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance je možné oznámit České správě sociální zabezpečení nejdříve měsíc přede dnem, od kterého bude slevu uplatňovat a zároveň ne dřív, než je České správě sociálního zabezpečení podáno Oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Mezním termínem pro oznámení záměru uplatňovat slevu je lhůta pro podání přehledu za kalendářní měsíc, za který zaměstnavatel slevu na pojistném za zaměstnance uplatňuje.

Pokud by došlo k tomu, že by za zaměstnance chtělo slevu na pojistném uplatňovat více zaměstnavatelů, pak tato sleva náleží tomu zaměstnavateli, který svůj záměr uplatňovat slevu na pojistném oznámí jako první. Pokud by zaměstnanec splňoval více podmínek pro uplatnění slevy na pojistném, může si zaměstnavatel uplatnit slevu pouze jednou. Podmínka pro uplatnění slevy na pojistném musí u zaměstnance trvat po celý kalendářní měsíc.

Výše slevy na pojistném bude činit 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců za kalendářní měsíc, na které si zaměstnavatel na základě § 7a může slevu uplatnit. Sleva se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Sleva na pojistném je uplatněna na tiskopisu podle § 9 odst. 2 zákona 589/1992 Sb. a zaměstnavatel ji odečte z částky pojistného. Slevu lze uplatnit pouze do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který tato sleva náleží. Pokud zaměstnavatel od pojistného odečte slevu vyšší, než mu náleží, pak mu vzniká dluh na pojistném. V opačném případě, tedy pokud zaměstnavatel uplatní nižší slevu, než mu náleží, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.

Zaměstnavatel uplatňující slevu na pojistném je povinen na tiskopisu Přehled o výši pojistného uvést počet zaměstnanců, na které je sleva uplatněna, úhrn jejich vyměřovacích základů, výši slevy na pojistném, úhrn pojistného po uplatnění slevy a údaje o zaměstnancích, na které slevu na pojistném uplatňuje.

Je nutné, aby zaměstnanec doložil veškeré doklady potřebné pro uplatnění slevy.


Program ALFA MZDY AVENSIO

Veškeré změny týkající se pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti budete mít včas zapracovaného do programu ALFA MZDY AVENSIO.


Další tipy a aktuality z oblasti mzdového účetnictví naleznete na našem blogu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn