Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Sdělení Finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila v minulých dnech na svých webových stránkách sdělení týkající se novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů s tím, že vzhledem k dosavadnímu průběhu legislativního procesu (viz sněmovní tisk 873) nabude novela účinnosti v průběhu roku 2017.

Finanční správa tedy v této souvislosti upozorňuje plátce daně ze závislé činnosti, že pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se pro účely zdaňovacího období 2017 použije dosavadní znění zákona o daních z příjmů, tj. znění účinné do nabytí účinnosti předmětné novely. Odkazuje se na přechodná ustanovení k části první, článek II., bodu 1. sněmovního tisku 873, která normují, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Navrhované změny vztahující se k závislé činnosti se použijí až od zdaňovacího období roku 2018. Toto se týká např.:

  • rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů i na příjmy mimo dohody o provedení práce,
  • rozšíření možnosti komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem – využití jiného způsobu zachycení projevu vůle poplatníka než písemného, na základě kterého bude možné Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zpracovávat a uchovávat i v elektronické podobě,
  • změn ve vztahu k invaliditě a další.

Za předpokladu, že výše uvedená novela zákona o daních z příjmů nabude účinnosti v průběhu roku 2017, ve vztahu ke zdanění příjmů prostřednictvím plátce daně se v průběhu roku 2017:

  • bude měnit pouze měsíční výše daňového zvýhodnění na druhé (zvýšení o 200 Kč měsíčně) a třetí a každé další vyživované dítě (zvýšení o 300 Kč měsíčně)
  • a bude účinné ustanovení § 38l odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů týkající se nových náležitostí potvrzení vydané penzijní společností.

 

 zdroj: www.financnisprava.cz

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn