Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Předčasný starobní důchod

V tomto blogovém článku se dozvíte, kdy a za jakých podmínek mohou lidé žádat o předčasný starobní důchod.

Ze zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. vyplývá, že je-li zákonem stanovený důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li zákonem stanovený důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Jaký je váš důchodový věk, jakou musíte získat dobu pojištění a také datum, od kterého můžete nejdříve požádat o předčasný starobní důchod lze jednoduše zjistit pomocí tzv. věkové kalkulačky, která je dostupná na těchto webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/2435.

Podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod.

Výše krácení (srážky) za předčasný odchod do důchodu se odvíjí od délky doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku.

Procentní výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,

1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Základní výměra se u předčasného starobního důchodu nekrátí.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že čím dříve do předčasného starobního důchodu odejdete, o to větší bude krácení výše důchodu.

Náhradní dobou pojištění je také doba vedení v evidenci úřadu práce a v zákonem stanoveném rozsahu se započítá pro nárok na důchod i jeho výši. Mimo to, je také dobou vyloučenou – jinými slovy nezpůsobí snížení průměru příjmů pro výpočet důchodu. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, se započítává vždy. Doba vedení v evidenci uchazečů, po kterou podpora není vyplácena, se však započítává v rozsahu maximálně tří let; tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že doba, která byla získána před dosažením 55 let věku, se do ní započítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.

Důležité je vždy zvážit konkrétní životní a pracovní situaci a důkladně promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu chcete jít do důchodu dříve.

Pomocí důchodové kalkulačky na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/2435 se lze dozvědět orientační výši budoucího důchodu.

Výplata předčasného starobního důchodu při klasickém zaměstnání či podnikání, resp. při souběžném výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění) nenáleží do data dosažení důchodového věku nebo do ukončení této činnosti. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží ani při pobírání podpory v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci.

Přivydělat si při pobírání předčasného starobního důchodu můžete, ale jste omezeni výší příjmu. Výplatě předčasného starobního důchodu před dosažením důchodového věku nebrání:

  • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 2.500,– Kč za kalendářní měsíc,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10.000,– Kč,
  • výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění (tj. v roce 2014 do výše ročního příjmu 62.261,– Kč).

Přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení důchodového věku pro řádný starobní důchod. Od dosažení důchodového věku však můžete vykonávat bez shora uvedeného omezení i výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. např. v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou.

Pobírání předčasného starobního důchodu lze přerušit. V případě nástupu do zaměstnání, jehož výkon bude zakládat účast na pojištění, vám vzniká povinnost tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení oznámit, která vám poté výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Až zaměstnání ukončíte nebo dosáhnete důchodového věku, požádáte si o obnovení výplaty důchodu. Jeho procentní výměra pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.

Víte, jaký je rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem? Předčasný důchod je důchodovou dávkou poskytovanou státem a nárok na něj vzniká za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění. Předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření, který poskytuje možnost předčasného čerpání vlastních naspořených prostředků až 5 let před dosažením důchodového věku.

Předčasný starobní důchod je jediným druhem důchodu, který není možné přiznat zpětně. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod.

Stejně jako ostatní druhy důchodu, také předčasné starobní důchody se valorizují.

Žádost o předčasný starobní důchod podáváte nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu. O přiznání důchodu ČSSZ rozhoduje ve lhůtě do 90 dnů od zahájení řízení, zpravidla je však žádost vyřízena dříve.

V případě nejasností se můžete poradit a více informací o důchodovém pojištění získat:

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách dne 5.6.2014 tiskovou zprávu týkající se nejčastějších dotazů občanů k předčasnému starobnímu důchodu, kterou můžete otevřít pomocí tohoto odkazu.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn