Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou dle § 39 zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 155/2013 Sb., od 1. srpna 2013 mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.

Tímto dnem vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která zavádí v § 39 ZP za podmínek v něm uvedených možnost odchylného postupu od standardního tzv. pravidla 3 krát 3 a dost při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Kromě toho se uvedená novela týká i změny § 90 odst. 1 zákoníku práce, protože se zkracuje nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nejde-li o zaměstnance mladšího 18 let – z dosavadních 12 na 11 hodin.

Základní pravidlo zakotvené v § 39 odst. 2 zákoníku práce, které platí od 1. 1. 2012 přikazuje, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Z tohoto pravidla jsou možné pouze dvě výjimky:

–          podle odstavce 3, kdy uvedeným pravidlem není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, jestliže se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu – např. § 92  odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

–          podle odstavce 5, jde-li o pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (tzv. agenturní zaměstnání)

Shora uvedená novela zákoníku práce nově stanoví výjimku další, která je odůvodněna vážnými provozními důvody u zaměstnavatele, nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat.

Cituji:

Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

a) bližší vymezení těchto důvodů,

b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,

c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti shora uvedené.

Nová právní úprava tedy umožní na jedné straně zaměstnavatelům pružněji než dosud reagovat na své zvláštní potřeby, ale na straně druhé však vyžaduje, aby výjimky při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou byly vždy řádně a předem doloženy objektivními důvody a byly tak výjimkami nezbytnými.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn