Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Povinnost mít na pracovišti pracovní smlouvu

Víte o tom, že každý zaměstnavatel je od 01.04.2012 povinen mít na pracovišti pracovní smlouvy a další doklady (např. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) prokazující pracovní vztahy se všemi zaměstnanci (tedy nejenom s cizinci). Tato povinnost způsobuje některým zaměstnavatelům nemalé problémy, neboť jejich pracoviště jsou rozmístěna na více místech. Jedná se například o zaměstnavatele z oblasti zemědělství, stavebnictví, správy a údržby silnic apod.

V případě nesplnění uvedené povinnosti hrozí zaměstnavatelům pokuta v minimální výši 250.000,– Kč (horní hranice dosahuje až 10.000.000,– Kč).

Z ustanovení § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), totiž vyplývá povinnost právnických a fyzických osob uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které jsou povinny uchovávat podle § 102 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (tj. dokladů, prokazujících oprávněnost pobytu cizinců na území České republiky.)

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla k této problematice uveřejněna tisková zpráva ze dne 03.04.2012 s tím, že Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. Tento pokyn je od 01.04.2012 závazný pro všechny inspektory a další osoby, které se na kontrolách podílejí. Podle něj jsou inspektoři a další kontrolující osoby zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů podle uvedeného ustanovení zákona o zaměstnanosti přímo při kontrole na pracovišti jako nelegální práci.

Dodatečné předložení těchto dokladů již nemá vliv na hodnocení nelegální práce. V uvedené tiskové zprávě vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek, že je pro něj, cituji: „nepřípustná praxe, kdy se doklady mohou kontrole předávat zpětně, někdy i s prodlevou dnů či týdnů. Takový postup dával pochopitelně prostor pro případné machinace a například vytváření dosud neexistujících smluv či dohod.“

Pokud tedy na pracovišti při kontrole nebudou ihned předloženy požadované doklady v listinné, případně elektronické podobě, nelze je již doložit dodatečně (tedy ani například hned druhý den) a bude uložena sankce za správní delikt – umožnění výkonu nelegální práce podle ustanovení § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti v minimální výši 250.000,– Kč.

Pracovištěm se přitom rozumí také odloučené pracoviště – například staveniště či provozovna. V takovém případě je potřeba, aby zaměstnanec nosil dané doklady u sebe.

Zaměstnavatel je při prováděné kontrole povinen (v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, dále jen „zákon o inspekci práce“) vytvořit podmínky k výkonu kontroly a poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora (podle § 7 zákona o inspekci práce). Zaměstnavatel je tedy povinen předložit uvedené doklady (kopie pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky) na pracovišti, kde se koná kontrola a v průběhu této kontroly, a to v listinné podobě.

V případech, kdy má zaměstnavatel více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, je za splnění této povinnosti považováno předložení kopie pracovních smluv či dohod uložených v elektronické podobě (naskenované originální smlouvy např. ve formátu *.pdf) na paměťových médiích, např. CD, DVD, flash discích aj. prostředcích výpočetní techniky s možností vytisknutí pro potřeby doložení výsledků kontroly.

A co vy? Máte už někdo zkušenosti s kontrolou Státního úřadu inspekce práce ohledně nelegálního zaměstnávání osob?

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn