Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Otazníky kolem výše nezabavitelné částky

Výpočet nezabavitelné částky se řídí nařízením vlády č. 595/2006 Sb. V tomto nařízení je uvedeno, že výše nezabavitelné částky je rovna úhrnu ¾ součtu částky životního minima jednotlivce (na základě § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu.

V posledních dnech řeší mnoho z Vás otázku, jaká je správná výše nezabavitelné částky. Novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, provedenou zákonem č. 17/2022 Sb., ze dne 28.1.2022 byl za § 26 vložen nový § 26a (Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022), který vnesl do stanovení výše nezabavitelné částky nejasnosti. Odborná veřejnost je rozdělena na dva tábory, kdy jedni se přiklánějí k tomu, že se částka uvedená v § 26a odst. 2 (jedná se o částku 1.120 Kč) přičítá k normativním nákladům na bydlení při výpočtu nezabavitelné částky. Druhá strana se přiklání k tomu, že se tato částka přičítat nemá.

Výpočet nezabavitelné částky se řídí nařízením vlády č. 595/2006 Sb. V tomto nařízení je uvedeno, že výše nezabavitelné částky je rovna úhrnu ¾ součtu částky životního minima jednotlivce (na základě § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se podle § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci do 50 000 do 99 999 obyvatel. Vazba na konkrétní částku je uvedena § 1 v odkaze na poznámku pod čarou. V této poznámce je uveden odkaz pouze na § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Výše zmíněná poznámka nebyla novelizována. O tom, zda k normativním nákladům na bydlení přičítat i částku 1.120 Kč na základě § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve zmíněném nařízení vlády č. 595/2006 Sb. nic uvedeno není.

Z výše uvedených důvodů čekáme na závazný výklad ohledně výpočtu nezabavitelné částky a momentálně je v programu ALFA MZDY AVENSIO nastavená nezabavitelná částka ve výši 8.006,25 Kč (zaokrouhleno na 8.007 Kč). Znamená to, že program při výpočtu nezabavitelné částky nenavyšuje normativní náklady na bydlení o částku 1.120 Kč na základě § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Jakmile budeme mít závazný výklad, provedeme případnou úpravu nezabavitelné částky v programu ALFA MZDY AVENSIO a o této úpravě vás budeme informovat! Pokud se přikláníte k jinému výkladu způsobu výpočtu, můžete si nezabavitelnou částku v programu upravit ručně.

Připomínám, že výpočet nezabavitelné částky (bez přičtení částky 1.120 Kč k normativním nákladům na bydlení podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb.) je následující:

¾ součtu životního minima jednotlivce (3.860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6.815 Kč) = ¾ z částky 10.675 Kč = 8.006,25 Kč.

 

Program ALFA MZDY AVENSIO

Nezabavitelnou částku najdete v programu ALFA MZDY AVENSIO na záložce Srážky (Karta zaměstnance – záložka Srážky). Rozkliknutím tlačítka se třemi tečkami vedle pole Nezabavitelná částka otevřete okno Nezabavitelná částka. V tomto okně je možné změnit výši nezabavitelné částky zaměstnance a to tak, že vložíte „zatržítko“ do políčka k nezabavitelné částce. V té chvíli se pole s nezabavitelnou částkou zpřístupní pro editaci a nezabavitelnou částku je možné upravit ručně.

Výši nezabavitelné částky ovlivňuje počet vyživovaných osob zaměstnance. Pokud má zaměstnanec na záložce Zaměstnanec, v oblasti Obecné údaje (Karta zaměstnance – Osobní údaje) uveden rodinný stav ženatý (vdaná) nebo registrovaný partner, pak program s manželem/manželkou  nebo registrovaným partnerem/registrovanou partnerkou počítá jako s osobou vyživovanou. Ostatní vyživované osoby zadáte na záložce Rodinní příslušníci (Karta zaměstnance – Osobní údaje), kde je nutné v okně Rodinný příslušník zatrhnout políčko Vyživovaná osoba.

 

Zdroje:

Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn