Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Osobní bankrot zaměstnance – oddlužení plněním splátkového kalendáře

V tomto článku je popsán postup výpočtu splátek při oddlužení zaměstnance plněním splátkového kalendáře.

Obecně:

Je-li zaměstnanec (dlužník) v platební neschopnosti (je proto v úpadku, resp. mu úpadek hrozí) může ke krajskému soudu podat návrh na povolení oddlužení. Postup je dán insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb.

Na základě oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet příslušným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při exekuci (výkonu rozhodnutí) uspokojeny přednostní pohledávky.

Výše měsíčních splátek je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění jeho základních životních potřeb a potřeb jeho rodiny, přičemž způsob výpočtu výše těchto nezbytných finančních prostředků je stanoven příslušnými právními předpisy (občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., nařízení vlády č. 595/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., nařízení vlády č. 409/2011 Sb., …)

Jednou ze základních podmínek pro povolení oddlužení je, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude alespoň 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním písemně souhlasí. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy bude dlužník hradit splátky po dobu 5ti let, přičemž jejich celková výše musí dosahovat alespoň 30% hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů, není-li dohodou s věřiteli podmínka úhrady alespoň 30ti% hodnoty pohledávek snížena.

Další důležité informace k dané problematice lze dohledat například na oficiálním serveru českého soudnictví Justice.cz – viz tento odkaz.

Postup výpočtu v roce 2015:

Jak již bylo shora uvedeno, splátka pro oddlužení se vypočítává v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Srážky se vypočítávají z čisté mzdy. Čistá mzda se vypočte tak, že se od mzdy odečte:

– záloha na daň

– pojistné na důchodové spoření,

– pojistné na sociální zabezpečení a

– pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Tyto srážky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách.

Z čisté mzdy nelze srazit tzv. základní nezabavitelnou částku. Podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. ve spojení s dalšími příslušnými právními předpisy se základní částka vypočte takto:

a) na osobu dlužníka ve výši dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu

– součet životního minima a nákladů na bydlení = 3.410,– Kč + 5.767,– Kč = 9.177,– Kč

– nezabavitelná částka = 2/3 * 9.177,– Kč = 6.118,– Kč

b) na každou vyživovanou osobu a manžela ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky

– 100% nezabavitelné částky = 6.118,– Kč

– 1/4 nezabavitelné částky = 1.529,50 Kč

Jednotlivé nezabavitelné částky se následně sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Celková základní nezabavitelná částka se poté odečte od čisté mzdy.

Ze zbytku čisté mzdy pak lze bez omezení srazit vše nad součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (tj. vše nad 9.177,– Kč). Zbývající částka se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro splátky při oddlužení (jako pro přednostní pohledávky) lze srazit dvě třetiny.

Příklad:

Vdaná zaměstnankyně s 2 dětmi má čistou mzdu 16.227,– Kč.

Základní nezabavitelná částka činí 6.118,– + 3x 1.529,50 = po zaokrouhlení 10.707,– Kč.

Po odpočtu základní nezabavitelné částky zbývá ke srážení 5.520,– Kč (16.227,– Kč – 10.707,– Kč). Z této částky se spočítají 2/3, tj. 3.680,– Kč.

Poznámka: Na shora zmiňovaném serveru českého soudnictví je k dispozici Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře – viz tento odkaz.

Program AVENSIO Software:

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software zadejte na kartě zaměstnance srážku s druhem Exekuce přednostní a typem Insolvence – zabavitelná částka. Samozřejmě je dále nutné vyplnit výši dlužné částky a platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol atd.). Program následně automaticky provede výpočet srážky. Pro správné stanovení základní nezabavitelné částky zkontrolujte nastavení rodinného stavu zaměstnance a zadání vyživovaných osob na obrazovce rodinných příslušníků.

Podrobné informace získají všichni uživatelé programu AVENSIO Software v dokumentu „Záložka Srážky“ – viz menu Soubory nápovědyKarta zaměstnance.

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn