Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Novinky v doručování písemností

V letošním roce 2020 je velkým tématem novela zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). První část novely nabyla účinnosti od 30.7.2020. K tomuto datu se vztahuje účinnost na změnu týkající se doručování písemností (např. výpověď z pracovního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, mzdový nebo platový výměr nebo záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce). Zaměstnavatel doručuje zaměstnanci písemnosti do vlastních rukou na pracovišti. V případě, že tento způsob doručení není z jakéhokoliv důvodu možný, může zaměstnavatel podle § 334 odst. 2 doručit písemnost:

  • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
  • prostřednictvím datové schránky,

přičemž všechny tyto způsoby doručení jsou na stejné úrovni, to znamená, že zaměstnavatel si může vybrat, jaký způsob doručení zvolí.

Co se týče doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tak podle § 336 odst. 1 zákoníku práce již zaměstnavatel nedoručuje písemnost na poslední adresu, která mu je známa, ale na poslední adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Zároveň se podle § 336 odst. 3 mění i lhůta pro vyzvednutí písemnosti v provozovně provozovatele poštovních služeb. Pokud není písemnost úspěšně doručena, vyzve se zaměstnanec písemným oznámením, aby si písemnost do 15 kalendářních dnů vyzvedl (dřívější lhůta byla do 10 pracovních dnů). Pokud tak zaměstnanec neučiní, považuje se na základě § 336 odst. 4 písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Zaměstnanec musí být poučen doručovatelem o možných následcích, pokud odmítne písemnost převzít. O tomto poučení však již nemusí být proveden písemný záznam.

Změny se týkají i § 337 v doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli. Na základě § 337 odst. 3 je doručení písemnosti zaměstnavateli splněno ve chvíli, jakmile ji zaměstnavatel od zaměstnance převezme. Pokud ale zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost, případně znemožní doručení písemnosti v místě sídla nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo. Zaměstnanec má kromě jiných způsobů doručení také možnost na základě § 337 odst. 6 se souhlasem zaměstnavatele doručit písemnost i prostřednictvím datové schránky. Taková písemnost je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce – znění dle 285/2020 Sb.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn