Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (Út 8:30 - 9:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Noční práce

Noční práci definuje zákoník práce ve svém ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) jako práci konanou v noční době, tj. v době mezi 22. a 6. hodinou.

Dále zákoník práce v ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) definuje zaměstnance pracujícího v noci – tím je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období uvedeném v ustanovení § 94 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení nesmí délka směny zaměstnance pracujícího v noci překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích. Při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

Zaměstnavatel je povinen noční práci svých zaměstnanců evidovat (viz ustanovení § 96 odst. 1 písm. a) bod 4. zákoníku práce).

Ve vztahu k zaměstnancům pracujícím v noci ukládá zaměstnavatelům zákoník práce spoustu povinností:

1) zajistit, aby byl zaměstnanec pracující v noci vyšetřen poskytovatelem pracovně lékařských služeb:

  1. před zařazením na noční práci,
  2. pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,
  3. kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá,

s tím, že úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována (viz ustanovení § 94 odst. 2 zákoníku práce).

2) zajišťovat přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení (viz ustanovení § 94 odst. 3 zákoníku práce).

3) vybavit pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

4) převést zaměstnance na jinou práci, je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci (viz ustanovení § 41 odst. 1 písm. f) zákoníku práce),

5) převést zaměstnankyni na jinou práci, požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně – matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci (viz ustanovení § 41 odst. 1 písm. g) zákoníku práce).

Ustanovení § 53 odst. 1 písm. e) zákoníku práce zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Ustanovení § 245 odst. 1 zákoníku práce zakazuje zaměstnávat mladistvé zaměstnance, mimo jiné, prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16ti let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18ti let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

Připomínám, že u zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná podle ustanovení § 91 odst. 6 zákoníku práce den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Toto ustanovení je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku.

Podle ustanovení § 116 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu noční práce mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Zaměstnanci odměňovanému platem (viz ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce) přísluší podle ustanovení § 125 zákoníku práce za hodinu noční práce příplatek ve výši 20% průměrného hodinového výdělku.

Program AVENSIO Software 

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software lze evidovat pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci na jejich osobní kartě – záložce Osobní údaje – Zdravotní stav. Formulář lékařské prohlídky lze pak vytisknout v menu Hlavní nabídkaTiskové sestavy – Výběrové sestavy – Lékařské prohlídky.

Více informací se mohou všichni uživatelé uvedeného programu dozvědět v dokumentu „Záložka Zdravotní stav“ uloženém v menu Nápověda – Soubory nápovědy – Karta zaměstnance.

Pro zadání příplatku za noční práci na osobní kartě zaměstnance – záložce Pracovní poměry – Mzdové položky se v programu AVENSIO Software používá zpravidla kód 404, případně jiný, který si uživatel sám vytvoří. Důležité je, aby takový uživatelský mzdový kód měl nastavený systémový kód:

177, pokud budete příplatek poskytovat procentuálně – výše procenta průměrného hodinového výdělku se vyplňuje v okně Editace uživatelské mzdy (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) do pole Sazba 1 – příklad viz následující obrázek

 404_procenta

178, pokud budete příplatek poskytovat v pevně stanovené částce – výše částky vynásobená 100 se vyplňuje v okně Editace uživatelské mzdy (Hlavní nabídka – Číselníky – Tabulka mezd) do pole Sazba 1 – příklad viz následující obrázek

404_pevná

 

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn