Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Náklady na stravování a jejich úhrada v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Od 1. 1. 2023 se mění náklady na stravování a jejich úhrada v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích a začínají se řídit novou vyhláškou.

Náklady na stravování od 1.1. 2023

Od 1. 1. 2023 se mění náklady na stravování a jejich úhrada v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích a začínají se řídit novou vyhláškou.

Vyhláška č. 296/2022 Sb.

Dosavadní vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích je od 31. prosince 2022 zrušena a od 1.1.2023 zcela nahrazena vyhláškou 296/2022 Sb.

V §2 této vyhlášky jsou nově vymezeny základní pojmy jako strávník, místo výkonu práce a příspěvková organizace. §3 rozděluje náklady na stravování na náklady na hlavní jídla, náklady na doplňková jídla, náklady na provoz.

V §4 je určeno, že náklady na provoz hradí zaměstnavatel v plné výši. Náklady na hlavní jídlanáklady na doplňková jídla jsou hrazeny úhradami od strávníků a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb, je-li poskytován. Tento příspěvek může činit až celou částku nákladu, kterou by jinak hradil strávník.

Minimální doba výkonu práce a poskytnutí stravovacích poukázek

Podle §5 je umožněno zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci jedno jídlo za sníženou úhradu v případě, že odpracuje alespoň 3 hodiny. Nově je umožněno poskytnout i další hlavní jídlo za předpokladu, že to povoluje kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis a zaměstnanec vykonává práci déle než 11 hodin.

Novinkou je také stanovení minimální doby výkonu práce nutné pro poskytnutí hlavního jídla u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tato doba je stanovena na 3 hodiny v daném dni.

Na základě §8 odst.2 lze zajistit stravování na základě smlouvy s jiným dodavatelem i poskytnutím stravovacích poukázek.

Úhrada nákladů na stravování

V následném §9 je řešena úhrada nákladů na stravování. V této části nedochází k žádné změně. Stále dle odst. 2 zaměstnavatel uhradí nejvýše 55% z nákladů a zároveň úhrada od zaměstnavatele může činit nejvýše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnanci odměňovaného platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin podle právního předpisu upravujícího náhrady. Od 1. 1. 2023 tuto částku mění vyhláška č. 467/2022 na částku 153,- Kč, proto nejvýše 70% tedy 107,10 Kč.

Strávník má povinnost uhradit si minimálně 45% nákladů, přičemž celou tuto částku může zaměstnavatel poskytnout formou příspěvku z fondu.

Home office

Home office ve vztahu ke stravování je řešen v §10 odst. 4 tím, že místně odděleným pracovištěm se pro potřeby této vyhlášky rozumí také jiné dohodnuté místo výkonu práce.


Příklad

Zaměstnanec dostává stravenky v nominální výši 200,- Kč. Zaměstnavatel by mu mohl uhradit 55% z nákladů tedy 110,-, ale nejvýše do 70% horní hranice stravného tedy 107,10 Kč, tudíž nejvýše je dovoleno 107,- Kč, respektive aby tato částka byla daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Proto mu přispěje maximálně touto částkou a splní obě podmínky dané vyhláškou. Zbývající částku si buď uhradí celou zaměstnanec sám, případně se spoluúčastí nebo je možné k této úhradě využít fond FKSP.

Příspěvek na stravování (stravenkový paušál) je příjmem osvobozeným pouze do výše příjmu poplatníka osvobozeného od daně (do výše 107,10 Kč za jednu směnu – tuto částku je možné použít od 1.1.2023, NEZAOKROUHLOVAT). Vyšší částka není příjmem osvobozeným a je daňově účinný výdaj, tedy hradí se z něj pojistné na sociální i zdravotní pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn