Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Důchodové pojištění – výchova dítěte x doba péče o dítě

V dnešní blogovém článku si vysvětlíme pojmy z oblasti důchodového pojištění, které se často zaměňují, a to „výchova dítěte„ a „doba péče o dítě“.

Výchova dítěte

Výchova dítěte má vliv na stanovení důchodového věku u žen – viz ustanovení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pro tyto účely je za dítě považováno jak dítě vlastní, tak osvojené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů.

Podmínka výchovy dítěte pro snížení důchodového věku je splněna, pokud žena osobně pečovala o nezletilé dítě minimálně deset let.

Pokud se žena ujala výchovy nezletilého dítěte staršího osmi let, stačí ke splnění této podmínky, pokud o něj pečovala pět let, ovšem do dosažení zletilosti.

Pokud žena pečovala od narození o dítě, které zemřelo, podmínka je splněna, pokud dítě dosáhlo aspoň věku šesti měsíců.

Nárok na snížení důchodového věku má i žena, která pečuje o nezletilé dítě poslední tři roky před tím, než dosáhne důchodového věku.

Naopak u mužů nemá výchova dítěte na důchodový věk ve smyslu jeho snížení žádný vliv.

Doba péče o dítě

Doba péče o dítě je za určitých podmínek započítávána při výpočtu důchodu obdobně jako doba zaměstnání. Osobní péče o dítě do čtyř let jeho věku je totiž dobou náhradní, která se zahrnuje do celkové doby pojištění. Může být započítána ženě i muži, ale pokud o dítě pečují současně, tak není možné stejné období započítat oběma (je započítána tomu, kdo o dítě pečuje ve větším rozsahu).

Také zde platí, že dítětem se rozumí dítě vlastní, osvojené nebo převzaté do péče nahrazující péči rodičů (viz ustanovení § 20 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Doba péče o dítě do 4 let se dokládá rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsudkem soudu o svěření do péče) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče, a to při podání žádosti o důchod.

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn