Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Zákaznická zóna

MOJE ALFA

Dodatková dovolená od 1.1.2021

Dalším druhem dovolené, kterou budou moci zaměstnanci čerpat od 1.1.2021, bude dodatková dovolená, které se novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. také dotkla. Dodatkovou dovolenou upravuje § 215 ZP.

Na základě § 215 odst. 1 ZP mají na dodatkovou dovolenou nárok zaměstnanci pracující u zaměstnavatele celý kalendářní rok po stanovenou týdenní pracovní dobu pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a zaměstnanci konající po celý kalendářní rok práce zvlášť obtížné. Zaměstnanci, kteří konají práce zvlášť obtížné z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou jsou vyjmenováni v § 215 odst. 4 ZP. Novou skupinou zaměstnanců, kteří mají od 1.1.2021 nárok na dodatkovou dovolenou jsou zaměstnanci konající práce při čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačního potrubí a přípojek, hubení škodlivých živočichů ve stokách a při obsluhování čistíren odpadních vod přicházejí do přímého styku s biologickými odpadními vodami a odpady alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby (§ 215 odst. 4 písm. j) ZP).

Zaměstnanci, kteří pracují po stanovenou týdenní pracovní dobu, mají nárok na dodatkovou dovolenou v délce této týdenní pracovní doby. Ti, kteří pracují po kratší týdenní pracovní dobu, mají nárok na dodatkovou dovolenou v délce této kratší týdenní pracovní doby (§ 215 odst. 1 ZP).

Zaměstnanci, který pracuje v podmínkách, za které mu přísluší nárok na dodatkovou dovolenou pouze po část kalendářního roku, přísluší mu nárok na dodatkovou dovolenou v rozsahu tolika dvaapadesátin, kolik týdenních pracovních dob (kratších týdenních pracovních dob) si odpracoval v těchto podmínkách (§ 215 odst. 2 ZP).

Příklad 1: Zaměstnanec pracuje ve ztížených pracovních podmínkách od 15.1.2021 do 31.3.2021. Jeho týdenní pracovní doba je 40 hodin po celou dobu intervalu pracuje ve ztížených pracovních podmínkách. Celkem započteno bude mít 432 hodin z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou, to je 10,8 týdne, což se zaokrouhlí na deset celých týdnů. Má tedy nárok na 10/52 z celkového ročního nároku (40 hodin), což činí tedy 8 hodin.

432 hodin (počet započtených hodin z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou) / 40 hodin (týdenní pracovní doba) = 10,8 týdne = zaokrouhlujeme na 10 týdnů (počet celých odpracovaných týdnů, tedy týdenních pracovních dob)

10/52 x 40 hodin (celkový roční nárok na dodatkovou dovolenou při týdenní pracovní době 40 hodin) = 7,6923 hodin = zaokrouhlujeme na 8 hodin

Dodatková dovolená se čerpá vždy přednostně a musí být vždy vyčerpána. Dodatková dovolená se eviduje a čerpá v hodinách. Výměra dodatkové dovolené je 1 týden za kalendářní rok, případně její poměrná část, když zaměstnanec nepracuje po celý kalendářní rok v podmínkách, za něž na dodatkovou dovolenou vzniká nárok. Z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou se za odpracovanou dobu považuje pouze skutečně odpracovaná doba a čerpání dovolené. Ostatní náhradní doby se pro výpočet nároku na dovolenou nepovažují za dobu odpracovanou. Právo na dodatkovou dovolenou má zaměstnanec jen za dobu, kterou skutečně pracuje ve ztížených pracovních podmínkách.

Příklad 2: Pokud by zaměstnanec z příkladu číslo 1 čerpal v době od 8.3.2021 do 12.3.2021 dovolenou, nároku na dodatkovou dovolenou se to nedotkne, protože stále bude mít z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou započteno 432 hodin, což je 10 celých týdnů a zaměstnanec bude mít nárok na 8 hodin dodatkové dovolené.

Příklad 3:  V případě, že zaměstnanec z příkladu číslo 1 bude v dočasné pracovní neschopnosti od 25.2.2021 do 13.3.2021, pak se mu tato doba nezapočte z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou. Zaměstnanec bude mít započteno 336 hodin, což je 8 celých týdnů. Má tedy nárok na 8/52 z ročního nároku na dodatkovou dovolenou, což je 7 hodin.

336 hodin (počet započtených hodin z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou) / 40 hodin (týdenní pracovní doba) = 8,4 týdne = zaokrouhlujeme na 8 týdnů (počet celých započtených týdnů, tedy týdenních pracovních dob)

8/52 x 40 hodin (celkový roční nárok na dodatkovou dovolenou při týdenní pracovní době 40 hodin) = 6,15 hodin = zaokrouhlujeme na 7 hodin

Na základě § 215 odst. 3 ZP je možná kumulace dodatkové dovolené pouze za práce ve zvlášť obtížných podmínkách a zároveň za práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Jiné případy kumulace dodatkové dovolené nejsou možné.

Program ALFA MZDY AVENSIO

Dodatková dovolená se v programu ALFA MZDY AVENSIO se zadává v okně Nárok a zůstatky dovolené na záložce Náhrady, které otevřeme tlačítkem se třemi tečkami ve spodní části záložky, v okně Zůstatky dovolené, průměry. Interval, ve kterém zaměstnanec pracoval ve ztížených pracovních podmínkách, za které mu přísluší nárok na dodatkovou dovolenou, zadáte přes tlačítko Nastavit v pravé části okna Nárok a zůstatky dovolené, která je určena pro zadávání a evidenci dodatkové dovolené. Stisknutím tlačítka s bílým listem papíru se otevřou políčka Platí odPlatí do pro zadání intervalu, kdy zaměstnanec pracoval v podmínkách, za které má nárok na dodatkovou dovolenou. Tlačítkem OK tento interval potvrdíte. Tlačítkem s křížkem případně zadaný interval smažete.

Na řádku Celkem započteno – hodin, v části okna Nárok a zůstatky dovolené týkající se dodatkové dovolené, je počet hodin započtených pro nárok na dodatkovou dovolenou. Jsou to hodiny skutečně odpracované a hodiny čerpání dovolené. O případné ostatní náhradní doby je počet těchto hodin ponížen. Na řádku Celkem započteno – celých týdnů je počet celých týdnů, tedy týdenních pracovních dob, které si zaměstnanec odpracoval ve ztížených pracovních podmínkách z pohledu nároku na dodatkovou dovolenou. V řádku Nárok na dovolenou je počet hodin dodatkové dovolené, na kterou má zaměstnanec nárok.

Nárok na dodatkovou dovolenou vidíte na také na záložce Náhrady, ve spodní části v okně Zůstatky dovolené, průměry v řádku Dodatková. Ve sloupci Nárok je nárok zaměstnance na dodatkovou dovolenou v hodinách, ve sloupci Opravy vidíte případné ruční korekce a ve sloupci Počáteční zůstatek vidíte zůstatek dodatkové dovolené k prvnímu dni v měsíci. Stejná políčka vidíte i v okně Nárok a zůstatky dovolené, část Zůstatky a čerpání, řádek Dodatková, kde navíc můžete ve sloupci Opravy provádět případné ruční korekce dodatkové dovolené.

V poli Zbývá čerpat na záložce Náhrady vidíte součet hodin nároku letošní dovolené a dodatkové dovolené. V případě čerpání dovolené se po uzavření do následujícího měsíce nejprve poníží zůstatek dodatkové dovolené, která se čerpá přednostně a pak až se odečítají hodiny ze zůstatku letošní dovolené. Pokud by však měl zaměstnanec ještě zůstatek loňské dovolené, pak se nejprve bude odečítat zůstatek loňské dovolené, pak dodatkové dovolené a pak až letošní dovolené.

Čerpání dodatkové dovolené se promítne i do políček Čerpání v měsíci (dny a hodiny).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn