Konzultační linka:

Po–Pá 07:00–15:30 (St 9:00 - 10:00 firemní porada)
Zákaznická zóna
Zákaznická zóna

Daňové slevy na invaliditu

Je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod, má nárok na uplatnění měsíční či roční daňové slevy na invaliditu.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění rozlišuje v závislosti na zjištěném stupni invalidity:

  • invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, nejvíce však o 49%
  • invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50%, nejvíce však o 69%
  • invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 70%.

Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

V prvních dvou shora uvedených případech přiznává zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tzv. základní slevu na invaliditu ve výši 210,– Kč měsíčně / 2.520,– Kč ročně (§ 35ba odst. 1 písm. c).

Ve třetím případě se jedná o tzv. rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 420,– Kč měsíčně / 5.040,– Kč ročně (§ 35ba odst. 1 písm. d).

Nárok na poskytnutí slevy zaměstnanec uplatňuje a prokazuje zaměstnavateli v souladu s § 38l odst. 2 zákona o daních z příjmů:

  • daňovým prohlášením
  • rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu
  • každoročně dokladem (potvrzením) o výplatě důchodu

Nárok na základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu může uplatnit také poplatník, jehož nárok na invalidní důchod zanikl z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, resp. jeho žádost o invalidní důchod třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že poplatník není invalidní ve třetím stupni.

V tomto případě zaměstnanec prokazuje nárok na poskytnutí základní nebo rozšířené slevy na invaliditu potvrzením místně příslušného finančního úřadu (podle místa bydliště) o splnění podmínek pro uznání slevy na dani – viz tiskopis MFin 5458 (§ 38l odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů).

Sdílet příspěvek
Facebook
Twitter
LinkedIn