Archív autora: Iveta Liskova

Iveta Liskova
 
 

Antivirus C – nejčastější dotazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách deset nejčastějších dotazů k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců a odpovědi na ně – viz tento odkaz.

Z těchto dotazů vybíráme např. dotaz č. 9 a odpověď na něj:

Zaměstnavatel zaslal OSSZ přehled o výši pojistného za červen dne 2. července na dosavadním tiskopise. Snížení pojistného neuplatnil, ačkoliv podmínky pro snížení pojistného splňuje. Může podat nový přehled, aby si mohl snížit odvod pojistného?

Do 20. července může zaměstnavatel podat nový přehled a uplatnit na něm prominutí pojistného. Přehled podaný před koncem lhůty pro jeho podání (za červen od 1. do 20. července) lze do konce této lhůty nahradit novým přehledem. Dalším přehledem podaným ve lhůtě pro jeho podání (do 20. následujícího měsíce) se ruší předchozí podaný přehled; poslední přehled podaný v této lhůtě je platný. Bude-li další přehled podán až po lhůtě pro jeho předložení, tj. za červen až po 20. červenci, nelze na něm dodatečně uplatnit prominutí pojistného nebo dodatečně uplatnit snížení vyměřovacího základu za některé zaměstnance. 

Dotazy a odpovědi může MPSV průběžně doplňovat, proto doporučujeme uvedené webové stránky pečlivě sledovat.

Důležité upozornění:

Dne 15.7.2020 jsme požádali MPSV o odpověď na dotaz:

„Bude se zaměstnanec se 2 pracovními poměry, které zakládají účast na nemocenském pojištění, posuzovat ve vztahu k § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2020 Sb. jako 1 nebo jako 2 zaměstnanci?“

Obdrželi jsme obratem tuto odpověď:

Každý pracovní vztah se posuzuje samostatně. U osoby se 2 pracovními poměry oznámil zaměstnavatel OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnaní z každého pracovního poměru zvlášť, zaměstnavatel má 2 zaměstnance. Započítávají se proto 2 zaměstnanci, pokud z obou zaměstnání v pracovním poměru je tato osoba účastna nemocenského pojištění.

Jste-li uživatelem mzdového a personálního programu AVENSIO Software a máte-li nárok na uplatnění programu Antivirus C, pak je postup velmi jednoduchý:

 1. Pomocí kontrolní sestavy 070903_Sociální pojištění – posouzení nároku na Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění) program vyhodnotí, zda se počet zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ atd.!) účastných nemocenského pojištění zjištěný ke konci měsíce v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 % a dále, že úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru (tj. ne DPP, DPČ, atd.!) za daný měsíc se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Kontrolní sestavu tiskněte až po zpracování mezd za příslušný měsíc! Ostatní podmínky pro uplatnění nároku musíte posoudit sami!
 2. Zapněte systémový parametr č. 66 (Parametry – Systémové – Výpočty – Sociální pojistné). Upozorňujeme, že se tento parametr po závěrce měsíce automaticky vypne, neboť je na vás, abyste v dalším měsíci znovu posoudili, zda nárok na prominutí pojistného je či není.  Po zapnutí parametru program provede automaticky přepočet dat a sám vyhodnotí, u kterých zaměstnanců spočítá snížený vyměřovací základ (VZ) zaměstnavatele a z něj pojistné 24,8 %. Může se totiž stát, že zaměstnanec bude mít vyšší VZ než 52 253 Kč, pak z částky nad pojistné 24,8 % odvede.
 3. Vytiskněte sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění), ke je vidět snížený VZ a z něj vypočtené pojistné 24,8 %.
 4. Správné hodnoty se samozřejmě také vyplní do Přehledu o výši pojistného (sestava 070400_Hlášení OSSZ – viz Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a Sociální pojištění). Připomínáme, že se přehled od 1.7.2020 odevzdává výhradně v elektronické podobě (datový soubor PVPOJ20).
 5. Příslušnou položku v příkazu k úhradě pro odvod SP ručně upravovat nemusíte, program SP ze sníženého VZ zohlední sám.
 6. Ve všech ostatních sestavách, tj. např. v rekapitulaci úplné, rekapitulaci sociálního pojištění atd. se snížený VZ netiskne. Proto je vhodné, abyste si pro založení k těmto sestavám vytiskli výše zmiňovanou sestavu 070902_Sociální pojištění – souhrnný přehled – Antivirus C. Toto se týká i výstupu do účetnictví.

Zápočtový list pro zaměstnance na DPP od 30.7.2020

S účinností od 30.7.2020 se na základě novely zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2020 Sb. mění, mimo jiné, ustanovení § 313 odst. 1, které se týká vydání potvrzení o zaměstnání, tj. tzv. zápočtového listu v případě ukončení dohody o provedení práce. Nově bude mít zaměstnavatel povinnost vydat zápočtový list zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce pouze v případě, že dohoda zakládala účast na nemocenském pojištění podle § 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a dále, pokud byl z odměny z této DPP prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy. Tím má dojít ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů.

Povinnost vydat zápočtový list při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti zůstává po předmětné novele zákoníku práce beze změn, tj. zápočtový list vystaví zaměstnavatel vždy, bez ohledu, zda takové pracovněprávní vztahy byly nemocensky pojištěné či zda podléhaly exekučním srážkám.

Mzdový a personální systém AVENSIO Software

Zápočtový list v programu AVENSIO vytisknete v menu: Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy pomocí sestavy 610111_O zaměstnání. Podrobnosti jak na to, se dočtete v dokumentu „Potvrzení a výkazy“ – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Sestavy, případně zavolejte svému obchodnímu zástupci nebo pracovníkům konzultační linky. Rádi vám pomohou!

 

Kompenzační bonus pro dohodáře

Na konci června (29.6.2020) vláda schválila novelu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Nově by na kompenzační bonus (státní podporu) měli mít nárok i zaměstnanci pracující na DPČ nebo DPP, pokud byli účastni nemocenského pojištění, tzn. jednalo se o tzv. pojištěné dohody a kvůli koronaviru jim bylo znemožněno pracovat.

Částka kompenzační bonusu bude činit 350 Kč za 1 kalendářní den a bude náležet za období 12. března až 8. června 2020. Podmínkou nároku však mimo jiné bude, že dohodář pracoval na pojištěnou dohodu alespoň 4 z 6 měsíců před koronavirovou krizí, tj. v období od 1.10.2019 do 31.3.2020.

Peníze budou vyplácet finanční úřady, které začnou žádosti přijímat neprodleně po nabytí účinnosti novely zákona. K žádosti bude nutné doložit kopie příslušné dohody a mzdové listy, případně jiné odpovídající potvrzení zaměstnavatele. Projednání úpravy se předpokládá na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny zítra, tj. 10.7.2020, a to ve zrychleném legislativním procesu.

Více podrobností se dočtete v této tiskové zprávě Ministerstva financí ČR.

OČR od 1.7.2020

V dnešním blogovém článku si dovoluji připomenout, že mimořádná vládní opatření přijatá v souvislosti s onemocněním covid-19 týkající se úpravy podmínek nároku na ošetřovné jsou platná jen do zítřka, tj. do 30. června 2020.

Podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného se tak od 1. 7. 2020 mění zpět do původního stavu.

Nárok na ošetřovné má v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

 1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
 2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

 1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
 2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
 3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Podmínkou nároku na ošetřovné dle ustanovení § 39 odst. 2 téhož zákona je, že osoba uvedená v § 39 odst. 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky můžete spočítat pomocí příslušné kalkulačky na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – viz tento odkaz.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dní. V případě rodiče samoživitele je možné čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se v průběhu 9, resp. 16 dní mohou jednou v ošetřování vystřídat.

Další informace můžete získat na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na telefonním čísle jejího call centra 800 050 248.

Aktualizace Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

Na základě sdělení Českého statistického úřadu č. 271/2020 Sb. ze dne 4.6.2020 došlo k aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Konkrétně jsou s účinností od 1.7.2020:

 • zavedeny dvě nové položky: 

12197 – Řídící pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

31536 – Operátoři bezpilotních letadel (dronů)

 • změněny názvy těchto položek:

Mzdový a personální program AVENSIO Software

Uvedená změna byla pro všechny uživatele již zapracována do poslední verze programu č. 3.1.6.

Kompletní ISCO číselník je k dispozici v „Číselníku funkčního zařazení“ (Hlavní nabídka – Číselníky – Funkční a odborné zařazení – Funkce, ISCO) po stisknutí tlačítka „ISCO pomocník“.

Více informací je k dispozici v dokumentuČíselník funkčního zařazení“ – viz Nápověda – Soubory nápovědy – Číselníky.

 

Nový Přehled o výši pojistného

V souvislosti s režimem C programu Antivirus připravila Česká správa sociálního zabezpečení změnu formuláře „Přehled o výši pojistného, který bude platný pro červen, červenec a srpen 2020, tj. pro měsíce, za které mohou někteří zaměstnavatelé uplatnit nárok na prominutí pojistného na sociální zabezpečení (24,8 %). Pokyny pro jeho vyplnění jsou k dispozici zde.

V ř. 3 zaměstnavatel uvede, zda uplatňuje snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 3 zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud označí možnost ANO, uvede v ř. 4 snížený vyměřovací základ. V opačném případě se ř. 4 nevyplní. V ř. 5 zaměstnavatel uvede pojistné za zaměstnavatele (zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru) ve výši 24,8 %:

– z úhrnu vyměřovacích základů uvedeného ř. 1 (pokud zaměstnavatel neuplatňuje snížení vyměřovacího základu), nebo

– ze sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele uvedeného v ř. 4.

Připomínám, že přehled bude povinen zaměstnavatel předložit příslušné OSSZ již jen v elektronické podobě – viz blogový článek z 18.6.2020.

Z toho důvodu ČSSZ také připravila novou datovou větu PVPOJ platnou od 1.7.2020 do 30.9.2020, tedy opět pro měsíce červen až srpen letošního roku.

Veškeré změny související s programem Antivirus C intenzivně tým programátorů společnosti Alfa Software, s.r.o. připravuje do další verze mzdového a personálního programu AVENSIO Software, o jejímž zveřejnění v Zákaznické zóně MOJE ALFA budou všichni uživatelé informováni standardně e-mailem.

Poznámka na závěr: Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl již podepsán prezidentem republiky dne 19.6.2020, ve Sbírce zákonů však dosud nebyl nezveřejněn.

Prominutí SP (Antivirus C) a superhrubá mzda

V souvislosti s přijatým zákonem o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli (prezidentem republiky podepsán dne 19.6.2020, ve Sbírce zákonů k okamžiku vydání tohoto článku zatím nezveřejněn), kdy se vybraným zaměstnavatelům promíjí pojistné za měsíce červen, červenec a srpen letošního roku, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 %,

vydala Finanční správa ČR sdělení, ve kterém upozorňuje, že přijatý zákon nemá vliv na způsob výpočtu základu daně (tzv. superhrubé mzdy) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Ani se nemění způsob vyplnění ř. 6 na daňovém tiskopisu MFin 5460 – vzor č. 28, tj. na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění. Obdobně se to týká i ř. 3 na formuláři MFin 5460/A – vzor č. 7, tj. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle zvláštní sazby daně.

Celé sdělení Finanční správy si můžete přečíst zde.

Další podání pro ČSSZ jen elektronicky

Jak jsme informovali v blogovém článku z 18.6.2020, je stanovena povinnost předávat tiskopis Přehledu o výši pojistného od 1.7.2020 pouze elektronicky.

Od 1.9.2020 se tato povinnost bude týkat také dalších tiskopisů, a to Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání nebo skončení zaměstnání a Evidenčního listu důchodového pojištění. Tato změna vyplývá ze zákona č. 255/2020 Sb., kterým se mimo jiné novelizuje ustanovení § 94 a 97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a ustanovení § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

 Podotýkám, že ohledně Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění je v současné době zaměstnavatel povinen tento tiskopis předávat elektronicky jen při žádosti o nemocenské. Od 1.9.2020 tomu tak bude při žádosti i o ostatní dávky nemocenského pojištění.

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů odeslat uvedené tiskopisy elektronicky, může je předat v písemné podobě s uvedením důvodu, proč je nebylo možné odeslat elektronicky.

Program AVENSIO Software

Mzdový a personální program AVENSIO Software samozřejmě umí všechny tiskopisy elektronicky zpracovat. Jak na to se jeho uživatelé dozví v dokumentu „e-Podání ČSSZ“ – viz Soubory nápovědy – Speciální činnosti v programu. Se žádostí o radu a pomoc se můžete obrátit na svého obchodního zástupce nebo pracovníky konzultační linky, která je v provozu každý pracovní den od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Podmínkou pro odeslání podání na ČSSZ přímo z programu je:

– vlastnictví osobního podpisového kvalifikovaného certifikátu

– registrace na ČSSZ pro dané typy podání.

 

Přehled o výši pojistného nově jen elektronicky

Na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti odvádí zaměstnavatel pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce s tím, že splatnost pojistného je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona je zaměstnavatel povinen ve stejné lhůtě předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Jedná se o tento tiskopis. Podle dosavadní právní úpravy mohl zaměstnavatel přehled podat v papírové formě nebo elektronicky, podle nové úpravy však musí být přehled zaslán pouze v elektronické podobě. Tato změna vyplývá z novely zákona č. 589/1992 Sb. provedené zákonem č. 255/2020 Sb.

Podle přechodného ustanovení je možné přehled za měsíc květen podat ještě v papírové podobě (do 20. června), ale za měsíc červen, již musí být podán elektronicky (od 1. do 20. července).

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů odeslat přehled elektronicky, může jej předat v písemné podobě s uvedením důvodu, proč jej nebylo možné odeslat elektronicky.

Program AVENSIO Software

Ve mzdovém a personálním programu AVENSIO Software zpracujete přehled v menu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění – 070400_Hlášení OSSZ.

V zadávacím okně sestavy zvolte období a v zápatí potvrďte tlačítko „e-Podání“. Po kontrole vygenerovaných údajů zvolte buď tlačítko „Odeslat na ČSSZ“ (slouží pro přímé odeslání přes komunikační rozhraní VREP) nebo tlačítko „Uložit do XML souboru“ (vytvoří se datový soubor, který můžete poslat např. přes e-Portál).

 

 

Den daňové svobody v roce 2020

Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok na 2 období. V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení.

V letošním roce připadá den daňové svobody na 24. červen, tedy nejpozději v historii. Například vloni připadl tento den na 28. květen, předloni na 22. květen. Datum každoročně stanovuje Liberální institut.

Zdroj: www.dendanovesvobody.cz

Archiv

Jak vybrat mzdový program

Napište si o krátkou příručku, jak snadno vybrat mzdový systém do Vaší firmy! Zadejte svůj e-mail a příručku ihned odesíláme.

Rychlý kontakt

ALFA SOFTWARE, s.r.o.
Pražská 22
Klatovy mapa

Tel.: 376 709 890
Napište nám

Seznam obchodních zástupců

 

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít